The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương và công cuộc đổi mới đất nước(*)
14/11/2017 - Lượt xem: 2235
Tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng Chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu trên.

Đồng chí Dương Văn Trang

Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 7 về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí!

Kế thừa và phát huy các kỳ đại hội trước, Đại hội XII của Đảng một lần nữa xác định “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, trong đó, công tác cán bộ có thể được coi là “then chốt của then chốt”. Đây vừa là đúc kết sâu sắc từ lý luận và thực tiễn lãnh đạo của Đảng qua nhiều thập kỷ, vừa là sự kế thừa quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, Người từng nói “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) là một Nghị quyết lớn, toàn diện về công tác cán bộ. Vừa qua, Trung ương đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kết đánh giá về công tác cán bộ để tiếp tục đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đối với tỉnh ta, ngay sau khi nhận được văn bản của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 7 về việc tổng kết thực hiện Chiến lược cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, ban hành Kế hoạch, hướng dẫn để triển khai thực hiện việc tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

Với quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đúng quan điểm, định hướng của Đảng. Trong đó, đã ban hành Quyết định số 581-QĐ/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2007 về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 582-QĐ/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2007 về ban hành Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 1244-QĐ/TU, ngày 07 tháng 4 năm 2014 Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và một số quy định khác để triển khai thực hiện. Đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cán bộ của tỉnh trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục trong thời gian đến, nhất là trong công tác sắp xếp, đánh giá, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ. Tại Hội nghị hôm nay, ngoài những nội dung được nêu trong gợi ý đã được gửi đến các đồng chí, yêu cầu các đồng chí tập trung làm rõ những hạn chế, yếu kém sau đây:

- Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong tỉnh còn thấp. Nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nơi vẫn chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định; thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn cao, cán bộ giỏi đầu ngành.

- Công tác đánh giá cán bộ có lúc chưa đúng thực chất. Kiểm điểm phê bình hằng năm còn tình trạng chung chung; tiêu chí đánh giá có những mặt định tính, chỉ dựa vào nhận xét chủ quan. Còn tình trạng nể nang, ngại va chạm "dễ người dễ ta"; nhận xét còn cảm tính, chưa thực sự căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chưa xem xét toàn diện quá trình công tác điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, môi trường công tác.

- Việc xây dựng tạo nguồn quy hoạch cán bộ chưa đảm bảo theo yêu cầu, chưa có tính kế thừa, phát triển; tỷ lệ đưa vào quy hoạch cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển về lâu dài còn thấp.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa gắn với quy hoạch và nhu cầu sử dụng; việc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có lúc còn nặng về cơ cấu, chưa chú trọng về chất lượng, năng lực thực tiễn của cán bộ.

- Việc phân cấp, quản lý cán bộ còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Có lúc dẫn đến tình trạng chậm trễ, không đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời, có những thủ tục kéo dài thời gian để hoàn thành việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tôi đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận những vấn đề trên. Trong mỗi nội dung thảo luận, đề nghị các đồng chí chia sẻ thêm những cách làm sáng tạo, hiệu quả và những bài học kinh nghiệm của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để nghiên cứu.

Thưa các đồng chí!

Có thể nói, công tác tổ chức cán bộ là công việc khó. Trong quá trình triển khai, thực hiện, rất nhiều khâu, nhiều bước, nhất là khâu tuyển chọn quy hoạch còn gặp khó khăn. Do đó, cần có sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương và yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước.

Đây là nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, việc tổng kết đánh giá của các địa phương sẽ là cơ sở để tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 7 nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 sắp đến. Do đó, đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ để phân tích, thảo luận thẳng thắn, xem xét, đánh giá đúng những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược cán bộ của tỉnh trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất những giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chúc các đồng chí sức khỏe, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn! 

____________________________

(*) Đầu đề do Ban Biên tập đặt

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG