The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Về quy định biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa
15/09/2018 - Lượt xem: 4715
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân bổ biên chế năm 2018 cho các cơ quan khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng giảm dần theo đúng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 của tỉnh.

Trụ sở liên cơ quan các sở Gia Lai (ảnh nguồn internet)

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2018 theo đúng lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021 của tỉnh.

Ngày 17 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1002/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 120-KH/TU, trong đó, quy định cụ thể số lượng khung biên chế tối thiểu và số lượng cấp phó tối đa theo khung biên chế được giao cho các tổ chức ở cấp tỉnh và cấp huyện.

Số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và tương đương: Sở có từ 06 đầu mối tổ chức trở lên, được bố trí không quá 03 phó giám đốc; sở có từ dưới 06 đầu mối tổ chức được bố trí không quá 02 phó giám đốc.

Số lượng cấp phó chi cục và phòng chuyên môn: Chi cục có từ 03 phòng và tương đương trở xuống được bố trí 01 phó chi cục trưởng; chi cục có từ 04 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 02 phó chi cục trưởng.

Đối với phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở: Phòng có từ 08 biên chế trở xuống được bố trí 01 phó trưởng phòng; phòng có từ 09 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng.

Đối với thanh tra sở: Có từ 05 đến 07 biên chế được bố trí 01 phó chánh thanh tra, từ 08 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 phó chánh thanh tra.

Đối với phòng thuộc chi cục thuộc sở: Phòng có từ 05 đến 07 biên chế được bố trí 01 phó trưởng phòng, từ 10 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng.

Số lượng cấp phó phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện: Phòng có từ 05 đến 07 biên chế được bố trí 01 phó trưởng phòng, từ 08 biên chế trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng.

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện đang sắp xếp bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG