Khai giảng Lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở
  Thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) tháng 4/2016. Nguồn: tpbl.baclieu.gov.vn.

Bí thư đảng uỷ phường là cán bộ chủ trì, giữ vị trí hạt nhân của đảng uỷ cơ sở, có vị trí, vai trò rất quan trọng trong xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; là người trực tiếp nghiên cứu, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đề xuất với đảng ủy chủ trương, biện pháp lãnh đạo mọi mặt ở địa phương; chủ trì toàn bộ công việc của đảng uỷ, thường trực đảng uỷ; trực tiếp nắm các vấn đề trọng yếu, các khâu trung tâm của cáp ủy, chính quyền địa phương; chăm lo xây dựng đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Năng lực công tác xây dựng Đảng của bí thư đảng uỷ phường trực tiếp ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Con đường hình thành, phát triển và hoàn thiện năng lực toàn diện, năng lực công tác xây dựng Đảng của bí thư đảng ủy phường được thông qua quá trình đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức học tập tại đơn vị và tự học tập, tự bồi dưỡng của mỗi người; trong đó, việc tự học tập, bồi dưỡng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực tiễn cho thấy, hệ thống kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp mà các nhà trường trang bị là rất cơ bản, quan trọng, nhưng đó mới chỉ là tiền đề, cơ sở để bí thư đảng ủy phường có nền tảng tri thức, phương pháp cho việc tự học và phải tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong suốt quá trình công tác mới đáp ứng được yêu cầu chức trách, nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hay thất bại của cách mạng. Đảng bộ xã, phường, thị trấn là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng ở xã, phường, thị trấn có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều được cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn quán triệt, lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh địa phương.

Thực tế hiện nay, năng lực công tác xây dựng Đảng của một số bí thư đảng ủy phường còn nhiều hạn chế. Thực tế đó do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân rất cơ bản là bản thân một số bí thư đảng ủy phường chưa nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng, chưa phát huy hết trách nhiệm và có quyết tâm cao trong tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và vị trí, vai trò của người đứng đầu cấp uỷ đảng; tổ chức quá trình tự học tập, tự bồi dưỡng còn chưa chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, chưa phát huy đầy đủ tính tích cực, chủ động, sáng tạo của bí thư đảng ủy  phường trong tự học tập, tự bồi dưỡng.

Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của bí thư đảng ủy phường trong tự học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng, thiết nghĩ, cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

Một là, bí thư đảng uỷ phường cần nhận thức sâu sắc vai trò, sự cần thiết của việc tự học tập, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác xây dựng Đảng; xây dựng động cơ, thái độ tự học tập, bồi dưỡng đúng đắn.

Hiện nay, trình độ học vấn của cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng cao. Thực tiễn luôn vận động, phát triển rất phong phú và sinh động. Chính vì vậy, là người đứng đầu đảng uỷ, đảng bộ ở phường, nếu không tích cực, chịu khó tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện vươn lên về mọi mặt thì bí thư đảng ủy phường sẽ tụt hậu, không theo kịp sự phát triển, kiến thức sẽ mai một, năng lực toàn diện, năng lực công tác xây dựng Đảng sẽ giảm sút theo thời gian.

Bí thư đảng uỷ phường cần quán triệt và nắm vững những yêu cầu về phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của người cán bộ, về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được quy định trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Thành uỷ, Quận ủy;  trên cơ sở đó, nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của việc tự học tập, bồi dưỡng là nhằm nâng cao năng lực, trình độ của mình, sửa chữa tư tưởng, tu dưỡng đạo đức cách mạng để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ tốt hơn; thấy rõ phẩm chất, năng lực toàn diện và năng lực công tác xây dựng Đảng của bản thân có mối quan hệ biện chứng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đến chất lượng, hiệu quả xây dựng đảng uỷ, đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh; tự học tập, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực toàn diện chính là yêu cầu khách quan, bắt buộc, là nghĩa vụ, quyền lợi, trách nhiệm và là tiêu chuẩn quan trọng của người cán bộ cách mạng hiện nay. Từ đó, từng bí thư đảng ủy phường đề cao trách nhiệm chính trị, tinh thần tự giác trong tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng để thực sự xứng đáng với vị trí, vai trò của mình.

Bí thư đảng uỷ phường phải xây dựng cho bản thân động cơ, thái độ tự học tập, bồi dưỡng đúng; xác đinh rõ mục đích của tự học tập, bồi dưỡng; thường xuyên nâng cao giác ngộ chính trị, tinh thần trách nhiệm; tu dưỡng, rèn luyện thái độ khiêm tốn, cầu thị, tự nguyện, tự giác, nỗ lực, sáng tạo, chủ động tìm ra những cách thức lãnh đạo, quản lý, giáo dục có hiệu quả, nâng cao uy tín của đảng uỷ trước cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động học hỏi mọi lúc, mọi nơi. Nêu cao tinh thần tự phê bình, dũng cảm đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân về phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác; chân thành lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình của tập thể, đồng chí, đồng đội, quần chúng nhân dân... Chỉ có như thế, bí thư đảng ủy phường mới tiếp thu được khối lượng kiến thức nhanh, nhiều nhất, mới có thể tự học tập, tự bồi dưỡng đạt hiệu quả.

Hai là, chủ động xây dựng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng khoa học, hợp lý; quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng kế hoạch và quyết tâm thực hiện kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng của bí thư đảng ủy phường là một công việc quan trọng, thể hiện phương pháp, tác phong khoa học, tính chủ động và ý chí vươn lên của mỗi bí thư đảng uỷ.

Xây dựng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng của bí thư đảng ủy phường cần xác định đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp tự học tập, bồi dưỡng và thời gian thực hiện, được cấp trên phê chuẩn. Xác định đúng mục tiêu, yêu cầu tự học tập, bồi dưỡng là góp phần vào xây dựng đảng uỷ, đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi chính trị của địa phương. Mục tiêu xác định phải phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện thực tế để có thể thực hiện được. Nội dung học tập, bồi dưỡng phải toàn diện cả nội dung cơ bản - thường xuyên - nâng cao; cả kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác. Hình thức, biện pháp tự học tập, bồi dưỡng cần vận dụng linh hoạt, theo phương châm tự học tập, tự bồi dưỡng, học cấp trên, đồng cấp, cấp dưới, quần chúng, thực tiễn, sách vở, phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tự phê bình, kiểm điểm sau mỗi công việc; học tập kinh nghiệm các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; thông qua tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ…

Trong từng thời gian cụ thể, tuỳ đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ để xác định mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, biện pháp tự học tập, bồi dưỡng cho phù hợp; vận dụng và kết hợp chặt chẽ, linh hoạt các hình thức, phương pháp để mang lại chất lượng, hiệu quả cao. Cần tránh việc tự học tập, tự bồi dưỡng không có chương trình, kế hoạch; xác định mục tiêu, yêu cầu không rõ ràng, cụ thể, phù hợp với khả năng của mình, cao hoặc thấp quá; nội dung học tập, bồi dưỡng chung chung, dàn trải, không thiết thực, khó thực hiện.

Tự học tập, tự bồi dưỡng của bí thư đảng ủy phường hiện nay chịu sự chi phối, tác động của nhiều yếu tố như: Yêu cầu, nhiệm vụ của bí thư đảng ủy phường ngày càng cao, thời gian bố trí cho tự học tập, bồi dưỡng eo hẹp; thời đại bùng nổ thông tin, khoa học-  công nghệ phát triển, trong khi đó khả năng lĩnh hội, làm chủ tri thức của mỗi người còn có hạn; điều kiện bảo đảm cho hoạt động tự học tập còn hạn chế. Cùng với đó là tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên giám sút ý chí phấn đấu…

Mặt khác, quá trình tự học tập, bồi dưỡng của bí thư đảng ủy phường luôn gắn bó, song hành, đan xen với việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách, là một quá trình lâu dài, liên tục. Điều đó càng đòi hỏi bí thư đảng ủy phường phải có ý chí nghị lực và quyết tâm cao, tinh thần cần cù nhẫn nại, bền bỉ để vượt lên chính mình, nếu không, rất dễ nản chí khi gặp khó khăn. Bí thư đảng uỷ phường cần nhận thức và đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, chủ động khắc phục khó khăn, các yếu tố tác động không thuận, kiên trì và quyết tâm thực hiện đúng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng đã đề ra. Tránh tình trạng kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng một đường, thực hiện một nẻo, hoặc thực hiện không đến nơi, đến chốn; đổ lỗi do thời gian eo hẹp, điều kiện bảo đảm hạn chế...

Ba là, xây dựng phương pháp tự học tập, bồi dưỡng đúng đắn, phù hợp.

Để tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác xây dựng Đảng đạt kết quả, bí thư đảng ủy phường  không chỉ cần có động cơ, thái độ tự học tập, bồi dưỡng đúng đắn mà còn phải có phương pháp tự học tập, bồi dưỡng khoa học, phù hợp.

Phương pháp tự học tập, bồi dưỡng khoa học là tiến dần có trật tự, lý luận liên hệ với thực tế, học đi đôi với hành, biết ứng dụng những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đã học được vào giải quyết các vấn đề thực tiễn về công tác xây dựng Đảng ở phường; thường xuyên đúc rút kinh nghiệm, phương pháp mà bản thân áp dụng, đồng thời biết học tập kinh nghiệm của những cán bộ đi trước, đồng chí, đồng đội. Tự học tập, bồi dưỡng cũng là quá trình tự đọc tư liệu, sách vở. Vì vậy, khi đọc, khi học cần chăm chỉ suy nghĩ, ghi chép để hỗ trợ cho trí nhớ, nâng cao năng lực tư duy, giúp cho việc tích luỹ, nắm kiến thức được sâu hơn; thường xuyên đặt ra những câu hỏi và tìm các phương án trả lời, để việc tự học tập có kết quả.

Tự học tập, bồi dưỡng mang dấu ấn cá nhân sâu sắc. Khó có thể có một phương pháp chung nhất, áp dụng cho tất cả mọi người. Do vậy, trên cơ sở phương pháp tự học tập, tự bồi dưỡng nêu trên, bí thư đảng ủy phường phải biết căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện, khả năng hiện có để vận dụng, lựa chọn, xây dựng cho mình phương pháp tự học tập, bồi dưỡng thích hợp nhất với bản thân.

Bốn là, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch học tập, bồi dưỡng phù hợp với sự phát triển của yêu cầu, nhiệm vụ.

Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng, xem mức độ củng cố, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, năng lực tổ chức thực tiễn công tác xây dựng Đảng đến đâu, sử dụng phương pháp tự học tập, bồi dưỡng có phù hợp không để điều chỉnh hoạt động tự học tập, bồi dưỡng tiếp theo là việc làm mang tính khoa học, giúp cho bí thư đảng ủy phường giải quyết cân đối giữa kế hoạch và điều kiện thực tế, giữa lý thuyết với thực hành, giữa tự học tập, bồi dưỡng và vận dụng kết quả vào thực hiện chức trách nhiệm vụ, tăng hiệu quả của tự học tập, bồi dưỡng.

Bí thư đảng uỷ phường cần chủ động so sánh mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp đề ra trong kế hoạch với kết quả thực hiện trên thực tế của bản thân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung từng nội dung trong kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng cho phù hợp với sự phát triển của nhiệm vụ, thực tiễn và khả năng của bản thân./.

Nguyễn Thị Thu Hằng

(Theo ĐCSVN)