The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Trong quý I năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 329 đảng viên
05/04/2019 - Lượt xem: 1655
Thời gian qua, công tác xây dựng đảng luôn được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo.


Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết

Trong quý I năm 2019, các địa phương, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, đảm bảo kịp thời và đúng định hướng, trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 và những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương và của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 và các sự kiện chính trị quan trọng khác.

Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII); Kế hoạch thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo yêu cầu đề ra. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; báo cáo kết quả thực hiện chủ trương bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, làng, tổ dân phố.

Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đôn đốc thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Trong quý I năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 329 đảng viên, trong đó: 126 đảng viên nữ, chiếm 38,30%; 125 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 37,99%; 253 đảng viên trong tuổi đoàn, chiếm 76,9%.

Thực hiện tốt công tác rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên được triển khai đồng bộ theo chương trình của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng thời gian, quy định. Ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 và bước đầu triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019.

Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo thời gian theo quy định. Nhận thức về vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên.

Chỉ đạo đánh giá hiệu quả việc triển khai sáp nhập các thôn, làng, tổ dân phố và các đơn vị sự nghiệp và tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp theo quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý II năm 2019. Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban hành “Sổ tay các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận (1949 - 2019) và 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tiếp tục rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Quan tâm công tác cán bộ, nhất là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt các chính sách cán bộ và công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình ở các địa phương, đơn vị, nhất là đơn tố cáo, khiếu nại và những vấn đề liên quan. Triển khai có hiệu quả Chương trình số 78-CTr/TU, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2019 và Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, trong đó, chú trọng triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát tiến hành trong quý II năm 2019.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG