The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Bí thư
11/07/2021 - Lượt xem: 2543
Ngày 06 tháng 7 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 256-QĐ/TU bãi bỏ Quyết định số 1153-QĐ/TU, ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, ban hành Công văn số 459-CV/TU về triển khai thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

 

Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Ban Bí thư: Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 về tổng kết việc thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện.

Trường Chính trị tỉnh kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương nghiên cứu, tham mưu huyện ủy, thị ủy, thành ủy ban hành quyết định thành lập trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố (trên cơ sở trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị xã, thành phố) theo đúng Quy định 208-QĐ/TW và Hướng dẫn 05-HD/BTCTW. Ban hành quy chế hoạt động của trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu biên chế, bố trí, phân công đội ngũ cán bộ, viên chức, thực hiện quy trình tuyển chọn giảng viên, chế độ, chính sách; đăng ký, thay đổi con dấu, mẫu văn bằng, chứng chỉ… của trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác theo đúng quy định. Trực tiếp lãnh đạo về nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng và việc đầu tư cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động cho trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn đối với trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Sở Tài chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn về kinh phí và việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm chính trị huyện, thị xã, thành phố.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG