The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị
06/08/2019 - Lượt xem: 2382
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Qua đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới.

Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận.

Theo đó, cấp ủy các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều thực hiên việc phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận. Nội dung và trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị đã được xác định rõ, gắn với nhiệm vụ chính trị, thể hiện bằng kế hoạch, chương trình công tác của từng cơ quan, đơn vị trong hoạt động và trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Công tác dân vận khối chính quyền được quan tâm, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những vấn đề khó khăn, bức xúc nảy sinh.

Các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai nhiều nội dung, hình thức làm công tác dân vận phù hợp, hiệu quả. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào nền nếp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Hệ thống dân vận các cấp từng bước nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất cấp ủy trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phòng trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ảnh: N.Đ

Một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 19-CTr/TU; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về Chương trình 19-CTr/TU, Quyết định 1338-QĐ/TU và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc thực hiện công tác dân vận; coi công tác dân vận là việc làm thường xuyên, liên tục gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; từng bước khắc phục tình trạng tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số cơ sở yếu kém, phối hợp thiếu chặt chẽ, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Tiếp tục lãnh đạo việc cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” theo quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương, biện pháp tiến hành công tác dân vận phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng cường bám, nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân để có chủ trương, biện pháp nâng cao đời sống, phát huy nguồn lực trong nhân dân; giải quyết có hiệu quả những nhu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, đền bù, thu hồi đất đai, những vấn đề nhạy cảm có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải hiểu dân, gương mẫu, tận tuỵ với công việc, nói đi đôi với làm để nhân dân tin tưởng, noi theo; quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận, nhất là các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Chú trọng chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân; giúp nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng công khai, dân chủ, thân thiện và gần dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân và những bức xúc trong dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút quần chúng vào tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng và phát huy có hiệu quả lực lượng nòng cốt, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; quan tâm công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa ban dân vận cấp ủy với các ngành chức năng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận đi đôi với rà soát, bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện công tác dân vận sát với thực tế của đơn vị, địa phương. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác dân vận; kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Hoàng Thanh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG