The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tránh tình trạng thành tích ai cũng nhận, yếu kém không biết tìm ai
29/04/2016 - Lượt xem: 3166
Đến nay, các cấp ủy của Đảng bộ Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Thành phố đồng lòng, quyết tâm cao đưa nghị quyết vào cuộc sống, tránh tình trạng “thành tích ai cũng nhận, nhưng nếu yếu kém thì không biết tìm ai” với những giải pháp thật cụ thể, rõ ràng.

 

Các cấp, các ngành Thành phố Hà Nội đang khẩn trương, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. (Ảnh:TH)

 

 Rõ trọng tâm, cụ thể giải pháp

Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội đề ra yêu cầu phải quán triệt sâu sắc mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước và xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, vận dụng chủ động và sáng tạo để xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Thành phố.

Thành ủy Hà Nội quán triệt phương châm trong chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu.

Theo đó, thành phố đặt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 từ 8,5 - 9%, thu nhập bình quân đầu người của thành phố đến 2020 đạt 140 - 150 triệu đồng/người/năm, năng suất lao động xã hội bình quân tăng 5% năm, huy động vốn đầu tư xã hội giai đoạn này khoảng 2.500 - 2.600 nghìn tỷ đồng (tương đương mức tăng 13 - 14%/năm), tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 65 - 70%, số giường bệnh/vạn dân là 26,5 giường, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh là 100%. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Thành phố phấn đấu kết nạp 12.000 đảng viên/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 70%...

Để thực hiện các yêu cầu, mục tiêu trên, đồng thời, cụ thể hóa 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu, đó là: Phát huy tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô, đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo đảm kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ thành phố tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, gắn với quản lý tốt tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường. Tích cực phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm an sinh, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Cùng với đó là nhiệm vụ trọng tâm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác, đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. Đặc biệt, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Thủ đô.

Đề cao vai trò người đứng đầu

Cùng với các địa phương, đơn vị, ở cấp Thành phố, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng 8 chương trình công tác của Thành ủy trên cơ sở bám sát 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ Đại hội XVI thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy nhiệm kỳ này là sự cân nhắc tổng thể trong việc xây dựng các chương trình, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa có điểm nhấn và tránh chồng chéo về nội dung giữa các chương trình. Đặc biệt coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của các chương trình công tác, do vậy, từ tên gọi đến nội hàm của từng chương trình đều phải rõ trọng tâm, trọng điểm và không dàn trải.

Góp ý vào dự thảo Chương trình hành động Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai cho rằng, đối với Thủ đô, nhiệm vụ trung tâm là tập trung phát triển kinh tế, muốn vậy phải phát triển các khu, cụm công nghiệp để tạo điều kiện thu hút đầu tư, cùng với đó phải tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Muốn làm được điều đó phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm xây dựng khu hành chính tập trung của Thành phố. Thành phố tiếp tục rà soát lại tổng thể các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn để phát triển Thủ đô đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và tránh lãng phí.

“Từng bước thúc đẩy phát triển, hình thành các đô thị vệ tinh để phát huy, khai thác được nhiều hơn thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của vùng Thủ đô mở rộng. Tiếp tục phát huy các quy định của Luật Thủ đô để tạo bước đột phá mạnh mẽ hơn cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô” – Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nêu rõ.

 

Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội vào cuộc sống, 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đi kiểm tra, thí sát tại một số cơ quan, đơn vị. (Ảnh:TH)

Đồng tình với chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, để cụ thể hóa chương trình, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Hà Xuân Hưng cho biết, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ba Vì quyết tâm chọn du lịch làm khâu đột phá, để đây trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Huyện sẽ tập trung huy động mạnh mẽ các nguồn lực hoàn thành Quy hoạch phát triển du lịch Ba Vì; Quy hoạch phát triển khu vực Ba Vì - Suối Hai thành khu du lịch quốc gia đến năm 2020; kiến nghị Thành phố tiếp tục cho phép mở rộng khu du lịch Thiên Sơn – Suối Ngà và có các cơ chế mở hơn để huyện đa dạng nguồn lực xã hội hóa, nhất là trong phát triển giao thông. Giải pháp được huyện ưu tiên là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư.

 

Liên quan đến chất lượng thi công vụ, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ xây dựng các chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành. UBND Thành phố cũng chủ động sắp xếp lại bộ máy Văn phòng UBND, thu gọn từ 12 xuống còn 7 phòng, gồm 1 trưởng phòng và số lượng phó phòng theo quy định; một số phó phòng trước kia được giữ nguyên lương, chế độ trong 24 tháng và làm việc như chuyên viên. Điều đó thể hiện sự quyết tâm rất cao từ cơ quan công quyền cao nhất của Thành phố.

Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng chương trình là khâu quan trọng, song chỉ đạo tổ chức thực hiện mới là khâu quyết định thành công của các chương trình. Điều đó đòi hỏi vai trò quan trọng của người đứng đầu, cũng như quyết tâm, trách nhiệm của tập thể. Vì vậy, mỗi cấp, mỗi ngành phải rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, tránh tình trạng “thành tích ai cũng nhận, nhưng nếu yếu kém thì không biết tìm ai”.  Có như vậy, từng địa phương, đơn vị mới cụ thể thật hiệu quả Nghị quyết Đại hội cấp mình, tạo tiền đề cho những chuyển biến toàn diện của Thành phố.

Người đứng đầu Đảng bộ Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn Thành phố cần cụ thể hóa nghị quyết thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm, bảo đảm thực hiện Chương trình một cách thiết thực, hiệu quả. Các Ban chỉ đạo chương trình, các cấp, các ngành Thành phố triển khai quyết liệt các chương trình công tác, những nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…./. 

 
Theo ĐCSVN

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG