The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tổng Bí thư Hà Huy Tập – Người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng
24/04/2016 - Lượt xem: 6137
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016) là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, tấm gương chiến đấu, hy sinh và những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

 

Tượng đài cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại TP. Hà Tĩnh. Ảnh: TL

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906, trong gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Với 35 tuổi đời, trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng ở trong nước cũng như ở nước ngoài, trong đó có gần hai năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng (tháng 7/1936 đến tháng 3/1938), với nhiều bí danh và tên gọi khác nhau, đồng chí Hà Huy Tập đã có cống hiến to lớn cho cách mạng Việt Nam. 

Một là, xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận cho một Đảng cách mạng

 Nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, thâm nhập vào thực tiễn, vận dụng lý luận đã học để xem xét phong trào cách mạng Việt Nam, Hà Huy Tập đã vượt qua những hạn chế nhất định, phần lớn do bị chi phối bởi điều kiện khách quan, trong việc nhìn nhận đánh giá vấn đề dân tộc và giai cấp ở Việt Nam. Ngay từ đầu, Hà Huy Tập đã có quan điểm rõ ràng, dứt khoát hướng theo tư tưởng cách mạng của thời đại. Lập trường đó có ảnh hưởng lớn đến quan điểm của Hội Phục Việt, rồi Hưng Nam và nhất là chuyển thành Tân Việt Cách mạng Đảng, tư tưởng theo quan điểm, đường lối cộng sản mà Nguyễn Ái Quốc truyền bá. Tân Việt Cách mạng Đảng thật sự là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam với việc phát triển vững chắc quan điểm của chủ nghĩa cộng sản để trở thành Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Thực tiễn đó cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc đặt nền tảng tư tưởng, lý luận cho một Đảng cách mạng mà Hà Huy Tập đã có đóng góp lớn ngay từ khi Tân Việt còn là tổ chức tiền thân của Đảng.

Sau khi đồng chí trở về nước hoạt động thông qua việc triệu tập và chủ trì 3 Hội nghị Trung ương: Hội nghị 3-1937, Hội nghị 9-1937 và Hội nghị 3-1938, đã thể hiện tầm vóc trí tuệ, tư duy sáng tạo của đồng chí Hà Huy Tập, là một bước trưởng thành quan trọng trong nhận thức về lý luận của Đảng trước những biến chuyển rõ rệt của tình hình trong nước và thế giới, đồng thời thể hiện tư duy độc lập, tự chủ, bản lĩnh, năng lực, trí tuệ của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí đã chỉ đạo và trực tiếp viết nhiều tài liệu, sách báo, giáo dục lý luận cho đảng viên và nhân dân. Đi vào thực tiễn, đường lối đúng đắn của Đảng đã lãnh đạo, hướng dẫn phong trào đấu tranh của nhân dân những năm 1936-1939

Hai là, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Sau phong trào cách mạng 1930-1931, thực dân Pháp tăng cường khủng bố khắp nơi, lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề, hàng vạn người bị bắt, bị tù đày, hầu hết các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, Xứ ủy Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ bị bắt. Vào những thời điểm khó khăn nhất, liên quan đến sự  sống còn của Đảng, với ý chí kiên cường, đồng chí đã không chịu khuất phục vượt qua mọi khó khăn, gian khổ góp phần duy trì sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đảng. Sau những nỗ lực, cố gắng của đồng chí Hà Huy Tập trong công tác chuẩn bị, sự phục hồi của Đảng và phong trào cách mạng được đánh dấu bằng Đại hội lần thứ I của Đảng, tháng 3 năm 1935. Điều đó càng tạo lên mối lo sợ kinh hoàng cho nhà cầm quyền. Chúng tăng cường thực hiện các biện pháp khủng bố, đàn áp vây bắt. Một lần nữa, Đảng ta lâm vào tình trạng khó khăn, các tổ chức Đảng gần như bị tan rã, Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Đại hội lần thứ I bầu ra không còn tồn tại. Trong bối cảnh đó, theo sự phân công của Hội nghị tháng 7-1936, đồng chí Hà Huy Tập về nước, trên cương vị Tổng Bí thư, để khôi phục lại Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xây dựng các tổ chức quần chúng ở trong nước.

 Tổng Bí thư của Đảng, Hà Huy Tập phân công các Ủy viên Trung ương Đảng liên lạc với các tổ chức Đảng các cấp ở Trung Kỳ và Bắc Kỳ, chắp nối lại tổ chức. Tháng 3-1937, đồng chí triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương mở rộng để thống nhất tổ chức Đảng ở Bắc Trung Kỳ và Trung Kỳ.

  Với sự trực tiếp chỉ đạo của đồng chí Hà Huy Tập, hệ thống tổ chức Đảng bao gồm 6 cấp: Trung ương – Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan tham mưu; tỉnh và tương đương (thành, đặc khu); huyện và tương đương (phủ, châu, quận, thành phố nhỏ); tổng – xã; chi bộ - tổ chức cơ sở Đảng đã dần dần được khôi phục.

Ba là, nâng cao trình độ lý luận của Đảng

 Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên về lý luận chính trị, Hà Huy Tập đã soạn thảo một số công trình khoa học  để làm tài liệu như: Lịch sử Tân Việt cách mạng Đảng (1929), Hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương (1931), Đảng Cộng sản Đông Dương đứng trước chủ nghĩa cải lương quốc gia (1932), Kỷ niệm 3 năm ngày Đảng Cộng Sản Đông Dương thống nhất (1933)... Đặc biệt, tác phẩm Sơ thảo lịch sử phong trào cộng sản ở Đông Dương của đồng chí được viết năm 1933.

 Hà Huy Tập nhận thức rất rõ vai trò và tác dụng to lớn của báo chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đảng viên và quần chúng. Từng làm Tổng biên tập Tạp chí Bônsơvích, cơ quan ngôn luận của Ban Chỉ huy ở ngoài, cùng với các đồng chí của mình biến Sài Gòn trở thành trung tâm hoạt động báo chí cách mạng thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương, Hà Huy Tập đã sử dụng ngòi bút là phương tiện để đưa đường lối của Đảng thấm nhuần trong mỗi đảng viên và quần chúng.

Bốn là, đấu tranh bảo vệ sự thống nhất trong Đảng xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân

Ngay từ khi còn học tập tại Đại học Phương Đông - Liên Xô, Hà Huy Tập đã có những bài viết sắc sảo xoay quanh những vấn đề đấu tranh về tư tưởng, đảm bảo giữ vững sự trong sạch, vững mạnh và thống nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí khẳng định, một trong những khó khăn của Đảng ta đó là cuộc đấu tranh về mặt tư tưởng để chống lại chủ nghĩa cơ hội, khuynh hướng manh động, khủng bố, cá nhân biệt phái và chủ nghĩa công đoàn.

Năm 1932, trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, Hà Huy Tập đã khái quát lên ba nội dung lớn về nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Đông Dương, trong đó có hai nội dung đồng chí yêu cầu phải đấu tranh hết sức nghiêm khắc về mặt tư tưởng và chính trị đó là: chống chủ nghĩa cải lương quốc gia tư sản; phê phán mạnh mẽ tính không nhất quán, tính do dự của các Đảng cách mạng quốc gia tiểu tư sản.

 Bản thân Hà Huy Tập luôn thể hiện quan điểm tuân thủ và giữ vững nguyên tắc tính Đảng, tuân thủ đường lối chính trị của Đảng; kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ. Đồng chí đã đấu tranh bảo vệ quan điểm về Đảng Cộng sản, đội tiên phong của giai cấp vô sản với một hệ tư tưởng vững chắc, bảo vệ đường lối chính trị và kỷ luật của Đảng, thống nhất về ý chí, nguyên tắc và hoạt động cách mạng.

 Sau khi về nước, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng, thời kỳ Mặt trận Dân chủ, đồng chí đã lãnh đạo cuộc tiến công trên mặt trận lý luận, báo chí, vạch trần bộ mặt của Tờrốtxkít đội lốt cách mạng. Những cuốn sách và bài báo của đồng chí đã góp phần quan trọng vào việc đập tan các luận điệu xuyên tạc của bọn cách mạng đầu lưỡi, giả danh cách mạng, kêu gọi xiết chặt hàng ngũ; đưa tư tưởng và lý luận chân chính của Đảng thấm nhuần tới mọi đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động cách mạng.

Thực tiễn phong trào cách mạng 1936-1939 đã có bước phát triển mới về hình thức và phương pháp đấu tranh phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta trong công tác vận động quần chúng, giác ngộ, thu hút và tổ chức lực lượng của các tầng lớp nhân dân đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong sự phát triển đó có công lao to lớn của đồng chí Hà Huy Tập trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng.

Trong mối quan hệ giữa Đảng với tổ chức quần chúng, đồng chí Hà Huy Tập khẳng định: Đảng là người chỉ đạo về đường lối, Đảng không có quyền và không nên đem mệnh lệnh áp đặt cho các hội quần chúng mà gián tiếp chỉ đạo thông qua đảng đoàn và các tổ chức quần chúng để giải thích và thuyết phục quần chúng theo đường lối của Đảng; Đảng phải nêu cao sáng kiến của quần chúng...

Những quan điểm trên của Hà Huy Tập là sự gặp gỡ với quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và cho đến hiện nay vẫn còn mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

 Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối tiêu biểu, một Tổng Bí thư kiên trung, bất khuất của Đảng. Đồng chí đã phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi cho lý tưởng cách mạng, cho độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Học tập và làm theo tấm gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong điều kiện hiện nay trước hết, cần quán triệt sâu sắc sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược; cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng... Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đồng thời quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội đảng trước. Hiểu đúng và nắm vững và mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Khắc phục bệnh hình thức, học qua loa cho xong. Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập, dân tộc và Đảng ta tự hào về tấm gương hy sinh về cuộc đời hoạt động của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất, một nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo tài năng. Tấm gương của đồng chí đã tạo động lực to lớn cho chúng ta làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI) của Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng góp phần mang lại ấm lo, tự do, hạnh phúc cho nhân dân./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG