The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Toàn văn phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
27/11/2020 - Lượt xem: 1641
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tổ chức Hội nghị lần thứ Hai (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc quan trọng trên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

 

Thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, thông qua một số nội dung:

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Đánh giá rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

- Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ nhiệm cán bộ, bầu bổ sung và thực hiện chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định năm 2020.

Thưa các đồng chí,

Những nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này là những vấn đề quan trọng, quyết định đến phương thức, hiệu lực, hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trong suốt nhiệm kỳ. Vì vậy, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận, thống nhất, tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến để phấn đấu đạt được kết quả ngay từ đầu nhiệm kỳ và xây dựng được những văn bản đạt chất lượng, mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện. Tôi xin lưu ý một số nội dung đề nghị các đồng chí quan tâm trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

Năm 2020, trong điều kiện phải đối mặt với không ít khó khăn, như: Dịch bệnh (Covid-19, Bạch hầu...), biến đổi khí hậu, thiên tai... tác động đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo đại hội Đảng bộ các cấp thành công, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, khuyết điểm cần nghiêm túc nhìn nhận, phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục, đó là:

- Đề nghị các đồng chí làm rõ một số tồn tại, hạn chế đã được nêu trong dự thảo Báo cáo; những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực của đơn vị nào, đề nghị đơn vị đó giải trình với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị ngày hôm nay, nhất là những tồn tại, hạn chế kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

- Đánh giá vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

- Tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được giao như thế nào?

- Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các giải pháp để đề xuất triển khai thực hiện trong năm 2021. Trong đó, lưu ý tham mưu tích cực những giải pháp liên quan trực tiếp đến việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể năm 2021 tạo tiền đề, động lực để triển khai thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI

 Trên cơ sở kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV và yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Xuất phát từ tầm quan trọng của Quy chế đối với hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy góp phần tạo sức mạnh và sự đoàn kết, thống nhất, kỷ cương trong Đảng, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lấy ý kiến của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và tổ chức nhiều cuộc họp tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến tại Hội nghị lần này, sẽ dành thời gian ngày 26/11/2020 để các đồng chí tập trung thảo luận, trao đổi kỹ từ đó đi đến thống nhất, triển khai thực hiện.

3. Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Qua rà soát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đối chiếu với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI đề ra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, xây dựng dự thảo chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc năm 2021 trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị các đồng chí đóng góp ý kiến, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất những giải pháp để chương trình làm việc toàn khóa, chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được triển khai thực hiện một cách thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của Đảng bộ.

4. Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp điều hành. Căn cứ vào Điều 30, Điều lệ Đảng (khóa XI) và các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, xem xét các nội dung đã đầy đủ, phù hợp chưa; cần chỉnh sửa bổ sung không.

Thưa các đồng chí,

Thời gian của Hội nghị dự kiến trong 2 ngày là không nhiều so với yêu cầu chuyển tải và làm rõ nhiều nội dung hết sức quan trọng. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, làm sáng tỏ những nội dung cơ bản, điểm mới mà các dự thảo văn bản đã nêu ra theo tinh thần đổi mới, nghiêm túc, tránh qua loa, hình thức; tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG