The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tỉnh ủy Gia Lai quan tâm chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
05/11/2016 - Lượt xem: 2128
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị “Tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài'”, Tỉnh ủy Gia Lai đã tích cực chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sau khi Kết luận 80-KL/TW được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện, đảng viên trong doanh nghiệp có tổ chức đảng để triển khai thực hiện; đồng thời, gắn với tiếp tục thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Báo cáo số 249-BC/TU ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân (gọi tắt là doanh nghiệp tư nhân) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 01-ĐA/TU ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân”.

Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động góp phần giáo dục, củng cố ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, ý thức bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của chủ doanh nghiệp, người lao động và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể và phấn đấu trở thành đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân. Đến nay, toàn tỉnh có 32 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, với 745 đảng viên; có 29 chi đoàn với 1.267 đoàn viên thanh niên; có 153 công đoàn cơ sở với hơn 9.585 đoàn viên công đoàn. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội về vị trí, vai trò xây dựng đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình mới.

Tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đã từng bước phát huy được vai trò lãnh đạo, định hướng cho doanh nghiệp phát triển và chỉ đạo các đoàn thể hoạt động. Ở những doanh nghiệp có tổ chức đảng, có đảng viên trong ban lãnh đạo điều hành doanh nghiệp đều sớm tiếp cận với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp; có ý thức chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có quan điểm rõ ràng về định hướng phát triển hơn các doanh nghiệp không có tổ chức đảng và đảng viên trong ban lãnh đạo điều hành. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 22 đảng bộ trực thuộc (01 thành phố, 02 thị xã, 14 huyện và 05 đảng ủy), với 1.018 tổ chức cơ sở đảng với trên 50.500 đảng viên; có 32/3.244 doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng, với 745 đảng viên, chiếm gần 1,48% so với tổng số đảng viên toàn tỉnh, sinh hoạt ở 203 chi bộ trực thuộc của 75 đảng bộ. Tại các doanh nghiệp tư nhân được thành lập chi bộ cơ sở, các cấp ủy đã chấp hành tốt các quy định, chế độ sinh hoạt, thông tin báo cáo, cụ thể hóa thực hiện các hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và ban hành quy chế làm việc, phối hợp giữa cấp ủy chi bộ với ban giám đốc, các đoàn thể; quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên và tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng và tổ chức đoàn thể; tích cực tham gia ý kiến trong việc đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng tổ chức đảng làm hạt nhân chính trị của doanh nghiệp, lãnh đạo quần chúng chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng hằng năm, 100% chi bộ được đảng ủy cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương thăm, làm việc với các doanh nghiệp ở Gia Lai

Việc xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân cũng đạt được những kết quả quan trọng. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn thực hiện nhiều chương trình hành động để phát triển tổ chức và hội viên, đoàn viên trong doanh nghiệp. Tỉnh đoàn và Đảng ủy khối Doanh nghiệp ký kết Chương trình phối hợp số 36-CTPH/ĐUK-TĐTN về việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân), để đẩy mạnh việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên và hội liên hiệp thanh niên trong các doanh nghiệp; Liên đoàn lao động tỉnh tích cực phối hợp với ngành chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tư nhân phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn gắn với thực hiện Thông tri số 02/TT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Việt Nam về “Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh”. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai nhiều mô hình thu hút phụ nữ trong các doanh nghiệp tham gia, xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ, bình đẳng như: Việc xây dựng câu lạc bộ nữ doanh nhân, câu lạc bộ nữ tiểu thương… Các tổ chức đoàn thanh niên, công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân và câu lạc bộ nữ doanh nhân, nữ tiểu thương góp phần tập hợp, đoàn kết thanh niên, phụ nữ và người lao động trong doanh nghiệp; qua đó, tuyên truyền vận động thanh niên, phụ nữ, người lao động chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Những năm qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể cho cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng bố trí đảng viên là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc, người quản lý doanh nghiệp đảm nhận chức danh bí thư cấp ủy và phân công cấp ủy viên, đảng viên theo dõi, phụ trách hoạt động của các đoàn thể; tăng cường lãnh đạo việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng, qua đó từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Tập trung kiện toàn đội ngũ ban chấp hành, tổ công đoàn, quản lý tốt đoàn viên, hội viên; ngay từ khâu xây dựng đề án nhân sự tại ban chấp hành, các đoàn thể đã tranh thủ sự giới thiệu của cấp ủy và tín nhiệm của đoàn viên, hội viên để lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia vào ban chấp hành các cấp; kịp thời kiện toàn khi khuyết ủy viên để đáp ứng yêu cầu công tác. Quan tâm việc tập huấn, bồi dưỡng công tác đảng, đoàn thể, kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ trong doanh nghiệp. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã mở 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 771 lượt cán bộ trong doanh nghiệp tư nhân; các cấp ủy quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho công nhân, người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, người giữ vị trí quan trọng trong doanh nghiệp và có lý tưởng phấn đấu vào Đảng, có triển vọng đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp; đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân có đại diện trong cơ quan thuộc hệ thống chính trị ở các cấp...

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện Kết luận 80-KL/TW, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và trong nước, nhưng các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, vận động chủ doanh nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động. Tư tưởng, tâm trạng của đại đa số công nhân, lao động trong doanh nghiệp tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; được giác ngộ hơn về giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; số lượng công nhân, lao động được kết nạp vào tổ chức đoàn thể và kết nạp Đảng viên trong các doanh nghiệp có xu hướng tăng…

Bài, ảnh: Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG