The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức
22/09/2015 - Lượt xem: 2460
Ngày 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và 450 đại biểu đại diện cho 25 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

 

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội - Ảnh: HM

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương nêu rõ chủ đề của Đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; bầu đoàn đại biểu Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Báo cáo tóm tắt Dự thảo Báo cáo Chính trị do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trình bày tại Đại hội cho biết: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quản lý Nhà nước; làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nắm, đánh giá, xử lý kịp thời, có hiệu quả nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Là lực lượng chủ lực trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh.

5 năm qua, công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội. Đời sống bộ đội ổn định, có nhiều cải thiện. Vai trò, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị được giữ vững và tăng cường. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi khó khăn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất, có chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu…

Về phương hướng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước, Đảng bộ Quân đội tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của toàn quân; đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

 

 

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: HM


Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chúc mừng và biểu dương những kết quả và thành tích mà Đảng bộ Quân đội và nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đó là to lớn và rất quan trọng, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới của đất nước.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội và toàn quân vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra trong báo cáo Chính trị trình Đại hội. Tổng Bí thư đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phát hiện rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục một cách có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Nhất trí phương hướng, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư lưu ý thêm một số vấn đề để Đảng bộ Quân đội tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ tới. Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện thắng lợi đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Quân ủy Trung ương cần khẩn trương xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; Cần tập trung làm tốt công tác chiến lược tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách về quân sự, quốc phòng; Nâng cao chất lượng nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu phối hợp với các lực lượng, các địa phương, chủ động ngăn chặn và xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với quân đội; củng cố và phát triển mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân, chủ động, nhạy bén đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; chủ động phòng chống có hiệu quả tự diễn biến, tự chuyển hóa, phi chính trị hóa quân đội; tuyệt đối không được mơ hồ, chủ quan mất cảnh giác. Sớm xây dựng và triển khai Đề án “Điều chỉnh và tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021" theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt đáp ứng nhu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Đề án “Đảm bảo vũ khí trang bị cho lục quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo" theo hướng hiện đại hóa… 

 

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 Ảnh: Minh Trường-Báo Quân đội nhân dân 


Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Trung ương với các cơ quan, tổ chức, cấp ủy, chính quyền các địa phương, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn, trên từng hướng chiến lược, chú trọng thế trận biển, đảo, biên giới, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống... Phát huy vai trò của Quân đội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng có nhiều đồng bào các dân tộc thiểu số; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

 

Đảng bộ Quân đội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị khóa XI về “Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; tập trung vào các chương trình, dự án trọng điểm, từng bước xây dựng nền công nghiệp quốc phòng độc lập, tự chủ, hiện đại, xây dựng tiềm lực công nghiệp quốc phòng ngày càng mạnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật trong tình hình mới. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, quan điểm của Đảng.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và toàn quân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chú trọng xây dựng các tổ chức Đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Quân đội cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, chất lượng chính trị cao, kiến thức, năng lực toàn diện; thực hiện tốt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; có chính sách phát hiện, thu hút, sử dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và phát triển. Nhìn lại chặng đường hơn 70 năm truyền thống vẻ vang của quân đội, chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào về những chiến công vĩ đại và những bước phát triển của quân đội. Tổng Bí thư tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, dân tộc và của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng lập nhiều chiến công mới, đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X diễn ra đến ngày 24/9./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG