Tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm


Đồng chí Võ Văn Phuông trình bày báo cáo tại hội nghị 

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, toàn ngành Tuyên giáo đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng, chủ động, tích cực, sáng tạo, nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, kể cả các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, góp phần vào thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đất nước. Toàn ngành tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Trung ương 8, 9, Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Chủ động, bài bản trong sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Trong đó có tính lan tỏa xã hội sâu sắc là chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Bác Hồ, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tạo cơ sở quan trọng để sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05. Tăng cường chỉ đạo, định hướng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, các sự kiện lớn trong nước và quốc tế. 

Điểm nhấn trong công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 đó là, ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng của Đảng. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội bước đầu mang lại hiệu quả, tăng cường kết nối, phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các nhóm, trang mạng xã hội của Trung ương với địa phương và giữa các địa phương với nhau. Công tác nắm bắt, điều tra dư luận xã hội thực hiện hiệu quả, tổ chức tốt mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới ban hành trong lĩnh vực tuyên giáo.

Bên cạnh đó, việc đổi mới phương thức công tác tuyên giáo, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các lĩnh vực được phân công. Chủ động đề xuất, nghiên cứu Đề tài “Đổi mới công tác tuyên giáo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; thực hiện “Đề án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng, tinh giản biên chế và bố trí sắp xếp vị trí việc làm sau tinh gọn bộ máy” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Ban Tuyên giáo Trung ương đã giảm 3 đầu mối cấp vụ và 20 đầu mối cấp phòng so với trước khi thực hiện Đề án. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã sắp xếp bộ máy tổ chức và điều chuyển nhân lực theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp phòng theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Thông tin Báo cáo viên, Trang Thông tin đối ngoại điện tử, Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và các ấn phẩm khác của Ban tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng chính trị.

Cùng với đó, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành một số tài liệu cập nhật nội dung bồi dưỡng chính trị cho các đoàn thể Trung ương; hoàn thành thí điểm dạy chương trình lý luận chính trị để đưa vào dạy đại trà trong các trường đại học, cao đẳng từ năm học 2019- 2020; lĩnh vực Văn hóa, văn nghệ chuyển biến tích cực, chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc, khắc phục một số vấn đề phản cảm trong tổ chức lễ hội. Lĩnh vực khoa giáo Đảng được quan tâm chỉ đạo, có một số hoạt động tích cực, thể hiện vị thế, vai trò và mối quan tâm của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đối với trí thức, nhà khoa học.

Tăng cường phối hợp giữa các vụ, đơn vị

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ Phó Vụ Báo chí - Xuất bản tham luận tại hội nghị 

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những mặt được, cũng như như những khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019. Các đại biểu nhất trí cao với báo cáo sơ kết đã được chuẩn bị. Từ thực tế triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, các đại biểu đều cho rằng, để công tác tuyên giáo đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới thì các vụ, đơn vị cần tăng cường phối hợp hơn nữa.

Đồng chí Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cho rằng, tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Điều đó thể hiện ở 6 nội dung: cần thông tin hoạt động và kết quả thực hiện kế hoạch của Ban, của các vụ đơn vị; trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác tham mưu, thực thi nhiệm vụ do lãnh đạo Ban giao; tham gia khảo sát, hội thảo, tọa đàm theo chương trình, kế hoạch công tác đã được phê duyệt; góp ý vào dự thảo Đề án, báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban, của ngành,..; chuẩn bị tài liệu và các điều kiện phục vụ các cuộc họp, cuộc làm việc của Lãnh đạo Ban trong nội bộ, với ban, bộ, ngành, địa phương; chuẩn bị và tổ chức các hội nghị của cơ quan và của ngành như: giao ban cụm, hội nghị báo cáo viên, hội  nghị tổng kết năm, hội nghị  học tập, quán triệt nghị quyết, hội nghị chuyên đề…

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ phó Vụ Báo chí – Xuất bản  đã nêu lên những đổi mới của công tác chỉ đạo, định hướng báo chí xuất bản trong 6 tháng vừa qua như: Thẳng thắn nhắc nhở những vấn đề sai phạm của báo chí như sai tựa đề, thiếu nhạy cảm chính trị…; điểm báo ngày kèm theo kiến nghị, đề xuất, gửi trực tiếp các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư để có kênh thông tin tham khảo; có sự lan tỏa thông tin định hướng báo chí – xuất bản nhanh chóng, rộng rãi…

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, kết quả của những đổi mới nêu trên là do Vụ Báo chí - Xuất bản đã có sự cộng tác tích cực với các vụ, đơn vị khác trong Ban như Vụ Tuyên truyền, Vụ Lý luận chính trị, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo…

Để nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống diễn biến hòa bình, đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cho rằng, cần phải gắn chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Trong đó, “xây” phải tận dụng nguồn tài nguyên thông tin chính thống tại các cơ quan báo chí, để có lượng độc giả lớn là người dân, rồi tạo sự lan tỏa trên các trang mạng xã hội. Để làm được điều đó, cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 với các vụ, đơn vị trong Ban để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị 

Nêu lên một số những vấn đề phức tạp có thể nảy sinh trong quá trình  tổ chức đại hội các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, đồng chí Bùi Thục Anh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Văn hóa – văn nghệ cũng đề nghị, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm của vụ, cần có sự phối hợp tốt hơn nữa giữa Vụ và các vụ, đơn vị khác trong Ban để kịp thời giải quyết vấn đề có thể nảy sinh.

Đội ngũ làm công tác tuyên giáo phải không ngừng đổi mới bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Tuyên giáo Trung ương đã đạt được trong 6 tháng vừa qua.

Ban Tuyên giáo đã thực hiện khối lượng công việc khá lớn từ tham mưu, tổ chức thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư sơ, tổng kết một số nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản đạt yêu cầu. Việc thẩm định góp ý nhiều đề án, văn bản, văn bản thẩm định theo đề nghị của Văn phòng Trung ương Đảng với nhiều nội dung thẩm định sắc nét được ghi nhận, được các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư trích dẫn trong các bài phát biểu.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận tại hội nghị 

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực trong đổi mới tổ chức bộ máy hoàn thiện quy chế tổ chức lại các phòng, các vụ, nâng cao chất lượng công việc, có sự điều động cán bộ, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên. “Nhiều công việc được triển khai tốt, nội dung đổi mới được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ như: Việc đổi mới cách tổ chức các hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, tăng cường thực hiện Nghị quyết 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch; huy động lực lượng các bộ, ngành vào việc công tác khảo sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết được triển khai toàn diện, đầy đủ; việc tổ chức giao lưu điển hình theo Chỉ thị 05 có nhiều tiến bộ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội…” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, chất lượng văn bản của các vụ, đơn vị còn chưa đạt yêu cầu, chưa thể hiện được vai trò của trí tuệ tập thể, chưa tương xứng với trình độ của các đồng chí lãnh đạo. Một số hoạt động thuộc lĩnh vực của Ban triển khai còn chậm.

Nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các vụ, đơn vị cần tiến hành tổng kết phong phú, sâu sắc, sinh động 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, thông qua các hình thức: giao lưu điển hình, cầu truyền hình… Đối với mỗi hoạt động, cần đặt ra yêu cầu chất lượng cao và hiệu quả. Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, đạt thống nhất cao chỉ thị của Ban Bí thư trong chỉ đạo tiến tới Đại hội của các hội văn học, nghệ thuật sắp tới.

Các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, nghiêm túc các kết luận của Trưởng ban về công tác báo chí xuất bản trong các lĩnh vực như: công tác quy hoạch báo chí, quy định về tạp chí; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng để có hiệu quả và có tính thực thi cao; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác của Ban, của hệ thống ngành tuyên giáo...

Đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng lưu ý, cần tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. “Mỗi đồng chí phải tự nỗ lực, “nâng” mình lên, làm mới chính bản thân để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao trên cơ sở nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng, kim chỉ nam hành động là các nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch hành động của Ban. Có thể chưa hay, chưa sắc, nhưng không được sai, không được mất căn bản” – Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

* Cũng tại  Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã bầu cử Ban Thanh tra nhân dân.