The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm
23/03/2017 - Lượt xem: 3613
Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm là công việc có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; là cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; đây cũng là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

 Đảng bộ tỉnh Gia Lai hiện có 22 đảng bộ trực thuộc với 1.012 tổ chức cơ sở đảng (352 đảng bộ cơ sở, 660 chi bộ cơ sở với 08 đảng bộ bộ phận, 3.898 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) và 52.055 đảng viên (trong đó, đảng viên nữ 16.782 đồng chí, chiếm 32,23%; dân tộc thiểu số 12.389 đồng chí, chiếm 23,79%; trong độ tuổi Đoàn thanh niên 13.221 đồng chí, chiếm 25,39%; tôn giáo 729 đồng chí, chiếm 1,40%).

Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên gắn với công tác thi đua khen thưởng, khích lệ các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Trong năm 2016, việc thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/09/2014 của Ban Tổ chức Trung ương về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”; Công văn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18/11/2016 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW.

Kết quả kiểm điểm, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 cụ thể như sau:

- Đối với tổ chức cơ sở đảng: Tổng số tổ chức cơ sở đảng có đến thời điểm đánh giá là 1.012 (đảng bộ cơ sở 352, chi bộ cơ sở 660); trong đó: tổ chức cơ sở đảng được đánh giá là 1.003, chiếm 99,11% (đảng bộ cơ sở: 352, chiếm 35,09%; chi bộ cơ sở: 651, chiếm 64,9%), số chưa được đánh giá, phân loại chất lượng 09 chi bộ cơ sở, chiếm 0,9% (thành lập mới); số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh: 521, chiếm 51,94%, đạt so với nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra (Nghị quyết >50%); tổ chức đảng yếu kém: 24 (trong đó có 03 đảng bộ cơ sở, 07 chi bộ cơ sở và 14 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).

- Đối với đảng bộ bộ phận: Toàn tỉnh có 08 đảng bộ bộ phận, kết quả đánh giá có 03 đảng bộ bộ phận đạt trong sạch vững mạnh, 03 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 hoàn thành nhiệm vụ, 01 chưa đánh giá phân loại.

- Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: Tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 3.898 chi bộ, trong đó số chi bộ được đánh giá, phân loại chất lượng là 3.882, chiếm 99,59%; số chưa được đánh giá, phân loại: 16, chiếm 0,41% (thành lập mới). Trong đó: Trong sạch, vững mạnh: 1.964, chiếm 50,59% (trong đó trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là 362, chiếm 18,43%); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 1.586, chiếm 40,85%; hoàn thành nhiệm vụ: 318, chiếm 8,2%; yếu kém: 14, chiếm 0,36%.

- Về kết quả đánh giá chất lượng đảng viên: Tổng số đảng viên đến thời điểm đánh giá là 51.970, số đảng viên được đánh giá là 48.020, chiếm 92,4%; số đảng viên được miễn đánh giá chất lượng là 2.651 (chiếm 5,1%) và đảng viên chưa được đánh giá chất lượng là 1.299, chiếm 2,5%); đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ là 42.496, chiếm 81,77%, đạt chỉ tiêu (chỉ tiêu 80% trở lên); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ là 421, chiếm 0,81%.

Nhìn chung, việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất hơn; bước đầu đã khắc phục được “bệnh thành tích” trong đánh giá, phân loại.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Đảng bộ tỉnh xác định trong những năm tiếp theo, sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và  đảng viên cuối năm. Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các nội dung, phương pháp, yêu cầu, tiêu chí đánh giá, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng đảng viên và tổ chức đảng. Thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong kiểm điểm phải tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân, có kế hoạch và biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm...

 Thanh Hằng 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG