The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc
18/02/2020 - Lượt xem: 1703
Thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến quan trọng, việc nắm tình hình nhân dân có nhiều đổi mới, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở.

Các cấp ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính ngày càng được chú trọng, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho tổ chức và cá nhân; việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện nề nếp. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân trong công tác đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang được duy trì thường xuyên; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực. Ban Dân vận các cấp tích cực đổi mới công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng về công tác dân vận ở một số cấp ủy địa phương, cơ quan, đơn vị có lúc chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện“Năm dân vận chính quyền” tại một số đơn vị, địa phương còn chậm; một số đơn vị cấp xã chưa quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; có nơi cán bộ còn quan liêu, cửa quyền, chưa tận tâm phục vụ nhân dân. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tuy có sự chuyển biến tốt, nhưng có nơi chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số địa phương còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm tình hình tâm trạng, tư tưởng các tầng lớp nhân dân chưa kịp thời, chưa chủ động trong đề xuất giải pháp triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng...

Cần tăng cường và củng cố đoàn kết các dân tộc. Ảnh: N.Đ

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong năm 2020, ban dân vận các cấp tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhất là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác dân vận. Ban Dân vận các cấp phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh về công tác dân vận, như: Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000 của Bộ Chính  trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dânViệt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội chữ thập đỏ Việt Nam; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục thực nghị Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cực chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới…

Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chú trọng cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và nhu cầu chính đáng của nhân dân. Phát huy vai trò nêu gương của bán bộ, đảng viên, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp triển khai thực hiện có kết quả “Năm dân vận chính quyền” 2020. Hướng mạnh về cơ sở, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động; phát triển sản suất, kinh doanh, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống Ban Dân vận các cấp...

Bảo Hân

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG