The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.
04/05/2019 - Lượt xem: 1653
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành chương trình công tác tháng 5 năm 2019 với những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác xây dựng Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 205-KH/BTCTW về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019, gắn với Kế hoạch hưởng ứng giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Triển khai các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy.

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phiên bất thường (khóa XV) để thông qua một số nội dung liên quan công tác tổ chức cán bộ, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Triển khai hiệu quả Chương trình số 78-CTr/TU, ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát năm 2019 và Kế hoạch số 191-KH/TU, ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo thời gian theo quy định. Theo dõi tình hình dân tộc, tôn giáo, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới phát sinh để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp, chủ động, tích cực triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 87 năm thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2019) đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với đẩy mạnh các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động chăm lo đời sống cho người nghèo; các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội năm 2019. Thực hiện có hiệu quả chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tiếp tục chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đảm bảo tiến độ đề ra.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG