The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Duy Du – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
31/01/2019 - Lượt xem: 4138
Tại kỳ họp thứ 28 (ngày 29/01/2019) của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì đã xem xét, kết luận một số nội dung.

I- Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và 06 đảng viên

1- Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường

Chưa triển khai thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 98- QĐ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan, nhất là việc thực hiện chức năng tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, để Sở Tài nguyên và Môi trường có những khuyết điểm, sai phạm như Kết luận số 2405/KL-UBND, ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc san lấp, phân lô, tách thửa, bán nền, xây dựng công trình, nhà ở không đúng quy định của pháp luật trên địa bàn thành phố Pleiku và việc phân lô, bán nền khu vực rừng thông xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân thiếu sót, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

2- Đồng chí Phạm Duy Du- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Với trách nhiệm là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Duy Du chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan khi để cấp phó ký cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó đã điều chỉnh giảm diện tích không đúng quy định của pháp luật và ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu; là Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhưng không phát hiện 07 vị trí có mục đích sử dụng đất trái với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Pleiku; chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh còn chậm.

Những vi phạm của đồng chí Phạm Duy Du đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 21 và Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102- QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Duy Du bằng hình thức khiển trách.

3- Đồng chí Huỳnh Minh Sở- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ, đồng chí cùng chịu trách nhiệm đối với những thiếu sót, khuyết điểm của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng và Trưởng phòng Đăng ký Thống kê, Sở Tài nguyên và Môi trường, việc tham mưu cho lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa còn hạn chế, phải chỉnh sửa, bổ sung, giải trình nhiều lần, đến khi Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ hết hiệu lực nhưng vẫn chưa ban hành được quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh; việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ còn chậm, đến ngày 20 tháng 3 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất theo quy định.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, vi phạm của đồng chí Huỳnh Minh Sở chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Huỳnh Minh Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

4- Đồng chí Trần Xuân Hùng - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí đã thiếu kiểm tra, kiểm soát, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chỉnh lý giảm một phần diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho mở đường không phù hợp với quy hoạch, trái quy định Luật Đất đai năm 2013; ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu.

Những vi phạm của đồng chí Trần Xuân Hùng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Xuân Hùng.

5- Đồng chí Lê Xuân Khanh - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

- Thiếu kiểm tra, kiểm soát, tham mưu ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó chỉnh lý giảm một phần diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cho mở đường không phù hợp với quy hoạch, trái quy định Luật Đất đai năm 2013; tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp người sử dụng đất tách thửa nhỏ lẻ đất nông nghiệp, phân lô, bán nền, gây dư luận xấu.

Những vi phạm của đồng chí Lê Xuân Khanh đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 21, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Xuân Khanh.

6- Đồng chí Đặng Thanh Tài- Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh

- Ký 02 tờ trình đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 31 thửa đất nông nghiệp, với diện tích 7.429 m2, tại 02 vị trí trên địa bàn thành phố Pleiku khi chưa có có quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa.

Qua phân tích nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm, vi phạm của đồng chí Đặng Thanh Tài chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Đặng Thanh Tài nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

7- Đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Trưởng phòng Kỹ thuật - Địa chính, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Khi làm Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Pleiku, đồng chí Nguyễn Thị Hậu thiếu kiểm tra, kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao và việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới, đồng chí đã trực tiếp ký trích lục bản đồ địa chính tách thửa đất nông nghiệp nhỏ lẻ tại 03 vị trí và để cấp phó ký trích lục bản đồ địa chính tách thửa đất nông nghiệp nhỏ lẻ tại 01 vị trí trên địa bàn thành phố Pleiku khi chưa có quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa, tạo điều kiện để chủ sử dụng đất phân lô, bán nền, sử dụng đất không đúng mục đích, hình thành khu dân cư không theo quy hoạch, trái quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến các loại quy hoạch khác của thành phố Pleiku.

Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Hậu đã làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác, để lại hậu quả khó khắc phục, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định tại Điểm a, Điểm e, Khoản 2, Điều 29, Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Hậu.

II- Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kông Chro; kiểm tra tài chính đảng đối với Huyện ủy Kông Chro.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG