The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thành phố Pleiku xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và một số vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay
26/09/2022 - Lượt xem: 320
Đảng bộ Thành phố Pleiku thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cả nước được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa, tầm quan trong đặc biệt đó, trong các Văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, là vấn đề then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã mang chủ đề “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn toàn diện đồng bộ cộng cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữ thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Văn kiện Đại hội đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn tiếp tục đẩy mạnh và phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong đó, những luận điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được coi là điểm mới, nổi bật xuyên suốt nhiệm kỳ, được xem then chốt và có ý nghĩa quyết định.

Một số quan điểm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo quan điểm Đại hội XIII

Văn kiện Đảng Đại hội XIII của Đảng đã xác định đồng bộ, toàn diện hệ thống nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”(3).

Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng “tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng” (4)

Đảng ta đã nêu cao vai trò công tác dự báo đối với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; tăng cường xây dựng về cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên đó là “tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch,vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Củng cố niềm tin, sự gắn bó của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa” (5)

Kế thừa tinh thần của Đại hội XIII với phương châm: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mục tiêu của Kết luận số 21-KL/TW là đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với Nhân dân, ngày càng được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (6)

Đồng thời, để tăng cường kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, không cho lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) đã ban hành Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm nhằm tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.

Sự cần thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng ở Đảng bộ Thành phố Pleiku và một số vấn đề thực tiễn đang đặt ra hiện nay

Thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, một trong những đô thị lớn ở khu vực Bắc Tây nguyên; là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh, có vị trí thuận lợi trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia. Thành phố Pleiku gồm 22 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 14 phường, 8 xã) với 175 thôn, làng, tổ dân phố (trong đó có 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số, với 24 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Đảng bộ Thành phố có 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (gồm 27 đảng bộ cơ sở và 37 chi bộ cơ sở) với 310 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 8.960 đảng viên (1). Điều này có ảnh hưởng, tác động đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy.

Đảng bộ Thành phố Pleiku thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết  Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cả nước được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực”. Tuy nhiên trước tình hình mới, Đảng nhận định hiện nay “Bốn nguy cơ mà Đảng đã đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn”, đặc biệt  nguy cơ “tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp” (2)

Bối cảnh trên, cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra cho Đảng bộ Thành phố Pleiku yêu cầu quan trọng về công tác dự báo, xác định đúng những mặt ưu điểm, hạn chế, có định hướng và tầm nhìn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị địa phương. Những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa to lớn đối với Đảng bộ Thành phố Pleiku trong giai đoạn hiện nay.

Từ những chỉ đạo, định hướng của Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương đặt ra yêu cầu cần nhận thức rõ ràng và sâu sắc, vận dụng đúng đắn, hiệu quả vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị ở Đảng bộ Thành phố Pleiku thời gian tới trong sạch, vững mạnh đi vào chiều sâu.

Muốn vậy, cần tập trung lãnh đạo một số vấn đề đang đặt ra:

Thứ nhất, Nâng cao nhận thức cấp ủy các cấp trên địa bàn. Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo khác của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo hướng sát với đặc điểm tình hình địa phương.

Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị.

Quá trình lãnh đạo tập trung nghiên cứu giải pháp phát triển giữa chính quyền đô thị và nông thôn trên địa bàn. Hiện tại, các đơn vị hành chính đô thị ở Pleiku có tốc độ tăng trưởng nhanh tuy nhiên vẫn còn khu vực nông thôn rộng lớn (8 xã, với 32 thôn, 24 dân tộc, 37 làng đồng bào dân tộc thiểu số) trên địa bàn... vì vậy trong chiến lược phát triển của Pleiku cần hết sức chú trọng xây dựng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao những năm tiếp theo.

Thứ hai, Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại định kỳ với Nhân dân; lôi cuốn nhân dân tham gia hội họp. Các ý kiến, kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc, đối thoại của Nhân dân cần được xem xét trả lời đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm về đất đai, quy hoạch, làm đường giao thông, giải phóng mặt bằng, lát đá vỉa hè,... làm giảm tình trạng không hài lòng, dẫn đến khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Việc phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng là một nội dung trong những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đại hội XIII xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có ba nhiệm vụ trọng tâm đề cập đến phát huy vai trò của nhân dân và dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Hội nghị Trung ương 5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu rõ: Phát huy thật tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và rèn luyện đảng viên.

Thứ ba, Từ thực trạng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn thấp, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số công việc giải quyết chậm trễ, kéo dài, hiệu quả thấp gây bất bình trong nhân dân, cải cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu phát triển của thành phố, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn cao, chủ yếu ở lĩnh vực đất đai.

Do đó, cần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền: Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về cải cách hành chính, tập trung cải cách các thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, duy trì hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố, một cửa liên thông tại các xã, phường trên địa bàn;

Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, bám sát thực tiễn, đổi mới hoạt động của chính quyền theo hướng hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân, sớm hoàn thành việc cung ứng đồng bộ dịch vụ công theo mức độ 3, 4 ở tất cả các lĩnh vực.

Thứ tư, Nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu. Vì vậy, bên cạnh thu hút, cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng, gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố theo hướng sát với vị trí việc làm, tăng cường bổ trợ kiến thức kỹ năng hành chính phù hợp với yêu cầu hiện nay.,

Thứ năm, Làm tốt công dự báo, phòng ngừa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có phương án kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, tiến hành kiểm tra, kết luận rõ khuyết điểm, vi phạm; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo đúng phương hướng, phương châm thi hành kỷ luật của Đảng.

Quá trình thực hiện bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng chặt chẽ, bài bản, khoa học hơn, trong đó tập trung công tác giám sát để chủ động phát hiện sớm, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên…

Thứ sáu, Chú trọng nội dung “xây dựng Đảng về đạo đức”, Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp, cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu; tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.

Trong những nhiệm kỳ gần đây công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ Thành phố Pleiku đã đạt được những kết quả quan trọng, có tính toàn diện, đồng bộ và thường xuyên đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh, củng cố hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, đảng bộ Thành phố cũng cần nhìn nhận một cách khách quan, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong bối cảnh mới, có hướng giải quyết những vấn đề khó khăn, hạn chế, ngày càng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

ThS. Ngô Khắc Ngọc

Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
(1) Báo cáo chính trị trình Đảng bộ Thành Phố Pleiku Khóa XII, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(2), (3), (4), (5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021.
(6) Kết luận số 21-KL/TW, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".
(7)  Chỉ thị Số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
(8) Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai khóa XVI (Nhiệm kỳ 2020 - 2025).
(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG