The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Thành phố Pleiku quan tâm công tác phát triển đảng viên
06/12/2017 - Lượt xem: 1760
Những năm qua, Đảng bộ thành phố Pleiku đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Cùng với triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Công văn số 236-CV/TU ngày 7-6-2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kết nạp đảng viên, thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức đảng. Đồng thời, ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 8-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân.

Bên cạnh đó, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã có các giải pháp chỉ đạo thường xuyên trong công tác phát triển đảng viên mới. Trong đó, chú trọng phát triển đảng viên ở tại địa bàn thôn, làng, tổ dân phố, nhằm tăng tỷ lệ đảng viên là người tại chỗ; tập trung chỉ đạo không để xảy ra tình trạng “tái trắng” đảng viên và tổ chức đảng ở thôn, làng, tổ dân phố. Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo đảng ủy các xã, phường tăng cường công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch, rà soát, lập danh sách tạo nguồn kết nạp đảng viên. Chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, đoàn viên, lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, phụ nữ, trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng dân quân, công an viên, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, cán bộ y tế, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Qua đó, 23/23 đảng ủy xã, phường đã xây dựng kế hoạch, lập danh sách nguồn để phát triển đảng viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Tiến Dũng cho biết: “Ban thường xuyên theo dõi, tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các xã phường phát huy vai trò của cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các Đảng ủy xã, phường tiến hành khảo sát nắm chắc nguồn phát triển đảng viên, lập danh sách đối tượng nguồn giao cho cấp ủy viên phụ trách các chi bộ, tổ chức đoàn thể ở thôn, làng, tổ dân phố theo dõi, giúp đỡ...”.

Cùng với việc chỉ đạo đơn vị chức năng thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, Thành ủy Pleiku còn hướng dẫn giúp cấp ủy cơ sở tháo gỡ các vướng mắc liên quan trong thẩm tra, xác minh lý lịch, hoàn thiện thủ tục hồ sơ kết nạp đảng viên... Các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể xác định, nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố, thường xuyên quan tâm công tác kiện toàn, củng cố tổ chức, giới thiệu nguồn để cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Rà soát, sắp xếp lại tổ chức đảng ở thôn, làng, tổ dân phố nơi nào có đủ điều kiện 9 đảng viên chính thức trở lên, thì thành lập chi ủy. Đồng thời, đối với những chi bộ số lượng đảng viên ít, có tính đặc thù riêng, đảng ủy căn cứ vào tình hình thực tiễn của đảng bộ để có kế hoạch cụ thể điều chuyển, tăng cường đảng viên ở nơi khác đến.  Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên ở những thôn, làng, tổ dân phố đã có tổ chức đảng nhưng chưa có chi ủy, phấn đấu thành lập chi ủy.

Các TCCS Đảng trực thuộc trên cơ sở tình hình thực tế và chỉ tiêu Nghị quyết của cấp ủy mình, đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các tổ chức đoàn thể quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, cũng như là một trong các tiêu chí  để đánh giá kết quả thực hiện công tác hàng năm. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Đảng bộ thành phố đã phát triển được trên 400 đảng viên mới - khoảng hơn 50% chỉ tiêu nhiệm kỳ. Riêng 11 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ thành phố là đã kết nạp hơn 130 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên cả về chính trị, trình độ văn hóa, chuyên môn. Đến nay, Đảng bộ thành phố Pleiku có hơn 7.650 đảng viên thuộc 68 TCCS Đảng trực thuộc. Trong số đó, trình độ học vấn THPT chiếm hơn 78%, chuyên môn cao đẳng trở lên chiếm hơn 37%, nữ hơn 42%, dân tộc thiểu số gần 5,5%, độ tuổi đoàn thanh niên chiếm hơn 10%...

Ngoài ra, Thành ủy Pleiku còn quan tâm chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên đối với người có đạo. Trong đó, chú trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú là người có đạo ở các xã, phường, các thôn làng, tổ dân phố, cũng như quy trình làm hồ sơ kết nạp đảng viên trong đồng bào tôn giáo – nhất là ở các vùng có đông đồng bào có đạo. Đến nay, toàn Đảng bộ Thành phố có gần 130 đảng viên trong các tôn giáo - chiếm gần 1,7% đảng viên toàn Đảng bộ.

Về những nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh: “Ban tiếp tục tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các xã phường và tổ chức trong hệ thống chính trị làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ kết nạp 800 đảng viên mới, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tiếp tục duy trì có trên 60% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, 100% các chi bộ khu dân cư có đủ số lượng đảng viên là người tại chỗ, 100% thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ độc lập; phấn đấu đến năm 2020 có 100% trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên; 60% công an viên, thôn, tổ đội trưởng, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân là đảng viên. Đồng thời, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là người dân tộc thiểu số, đoàn viên, lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; trưởng, phó các ban, ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng dân quân, công an viên, bộ đội xuất ngũ, giáo viên, cán bộ y tế, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong các tôn giáo theo Quy định số 123-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng...”.

 Bài, ảnh: Thanh Nhật                    

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG