The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung nâng cao chất lượng công tác cán bộ
11/10/2020 - Lượt xem: 3746
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chú trọng, quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về công tác cán bộ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống các văn bản về công tác cán bộ của tỉnh ngày càng được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, đầy đủ, cụ thể, chặt chẽ, phù hợp, sát đúng với thực tế hơn. Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, trọng tâm là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nghiêm túc thực hiện theo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của Trung ương. Công tác quy hoạch cán bộ được triển khai thực hiện theo đúng phương châm “động” và “mở”, tạo nguồn chủ động bố trí cán bộ, bước đầu khắc phục tình trạng thiếu hụt, cục bộ trong ngành, đơn vị, địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, quan tâm, từng bước gắn với vị trí việc làm, chức danh cán bộ đang đảm nhận và quy hoạch kế hoạch sử dụng cán bộ. Việc quản lý, bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ ở địa phương. Qua đó, đội ngũ cán bộ thường xuyên được kiện toàn, củng cố, đảm bảo tinh gọn, chất lượng ngày càng tăng cao.

Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (sau đây gọi chung là đội ngũ cán bộ) có 33.587 người; trong đó ở cấp tỉnh có 9.161 người (chiếm tỷ lệ 27,27%), cấp huyện có 19.919 người (chiếm tỷ lệ 59,30%), cấp xã có 4.507 người (chiếm tỷ lệ 13,41%); cán bộ nữ có 21.095 người (chiếm tỷ lệ 62,80%), cán bộ dân tộc thiểu số có 5.301 người (chiếm tỷ lệ 15,78%); về chuyên môn, nghiệp vụ: cán bộ trình độ thạc sỹ, tiến sỹ có 1.356 người (chiếm tỷ lệ 4,03%), đại học có 21.876 người (chiếm tỷ lệ 65,13%); về lý luận chính trị: cán bộ trình độ trung cấp có 6.480 người (chiếm tỷ lệ 19,29%), trình độ cao cấp, cử nhân có 1.597 người (chiếm tỷ lệ 4,75%).

So với năm 2015, đội ngũ cán bộ của tỉnh giảm 2.353 người trong đó cán bộ nữ giảm 738 người, cán bộ người dân tộc thiểu số giảm 276 người (do thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị), nhưng về chuyên môn, nghiệp vụ: cán bộ có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ tăng 352 người, trình độ đại học tăng 3.743 người; về lý luận chính trị: cán bộ có trình độ trung cấp tăng 1.660 người, trình độ cao cấp, cử nhân tăng 364 người.

Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới hiện nay, công tác cán bộ của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn bất cập, chưa lượng hóa cụ thể và lấy kết quả công tác làm thước đo để đánh giá. Công tác quy hoạch cán bộ ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”, biểu hiện khép kín, cục bộ vẫn còn. Công tác luân chuyển cán bộ triển khai chưa thật sự chủ động, còn nhầm lẫn giữa luân chuyển với điều động, bố trí cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn dàn trải, chưa thực sự gắn với yêu cầu, tiêu chuẩn và quy hoạch cán bộ. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn thấp.

Nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là ở cơ sở là một trong 4 chương trình trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: N.Đ

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đối với công tác cán bộ. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về công tác cán bộ ở địa phương để triển khai thực hiện cho phù hợp theo đúng quy định. Chú trọng việc chỉ đạo, kiểm tra tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, các ban ngành, đoàn thể về quản lý đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Hai là, xây dựng tiêu chí đánh giá, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Trong hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ, cùng với tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, cần chú trọng, nhấn mạnh tiêu chí về năng lực và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Xây dựng quy trình đánh giá cán bộ theo hướng đổi mới, mở rộng dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp có thẩm quyền và người đứng đầu. Tiến hành theo các bước phù hợp đối với việc đánh giá cán bộ theo định kỳ hằng năm; đánh giá cán bộ trước khi hết nhiệm kỳ; đánh giá cán bộ trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, quy hoạch, điều động luân chuyển... Đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải gắn trách nhiệm cá nhân với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

Ba là, thực hiện phương châm “động” và “mở” trong xây dựng quy hoạch cán bộ; mở rộng phạm vi, đối tượng để chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch. Mỗi chức danh cán bộ chuẩn bị ít nhất 3 cán bộ để quy hoạch, mỗi cán bộ có thể được quy hoạch từ 2  đến 3 chức danh và đảm bảo cơ cấu 3 độ tuổi ở từng chức danh; có tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số phù hợp. Chú trọng tính khả thi của quy hoạch, thực hiện quản lý cán bộ trong quy hoạch như đối với cán bộ cấp ủy quản lý; căn cứ quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ một cách có hiệu quả.

Bốn là, đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ. Xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ, trong đó quy định rõ mục tiêu, quan điểm, phạm vi, đối tượng, độ tuổi, thời gian luân chuyển, chế độ chính sách, quy trình luân chuyển, định hướng sắp xếp sau luân chuyển... Thống nhất nhận thức về công tác luân chuyển cán bộ, trước hết là luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, chỉ thực hiện luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn khi thực sự cần thiết.

Năm là, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo mục tiêu, quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ. Đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Khuyến khích cán bộ tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực công tác. Xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn các chức danh cán bộ. Trên cơ sở quy hoạch đào tạo, tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí kinh phí phù hợp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Sáu là, đổi mới phương pháp, cải tiến quy trình bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử và bố trí, sử dụng cán bộ. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; đồng thời căn cứ tiêu chuẩn, quy hoạch cán bộ, năng lực cán bộ và kết quả đánh giá cán bộ của cơ quan có thẩm quyền. Cán bộ được giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm nhất thiết phải trong quy hoạch chức danh đó hoặc chức danh tương đương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo tiêu chuẩn cán bộ theo quy định. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo yêu cầu tăng cường chất lượng, tính giản biên chế, đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các chức danh lãnh đạo, quản lý, các ngạch, bậc công chức trong từng cơ quan đơn vị; khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu cán bộ.

Bảy là, thực hiện tốt chính sách đối với đội ngũ cán bộ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chế độ đối với cán bộ được cử đi học để khuyến khích cán bộ học tập nâng cao trình độ; xây dựng cơ chế thu hút, sử dụng cán bộ có tài năng. Đi đôi với khuyến khích lợi ích vật chất, nghiên cứu các hình thức thích hợp để tôn vinh và động viên tinh thần đối với cán bộ.

Tám là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ. Xây dựng tiêu chuẩn đối với cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ. Tiếp tục cải tiến phương pháp làm việc theo hướng chuyên sâu, rõ trách nhiệm cá nhân, khuyến khích cán bộ nghiên cứu, đề xuất, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Tiếp tục rà soát, đánh giá và làm rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan làm công tác tổ chức ở các cấp, các ngành, trên cơ sở đó kiện toàn, sắp xếp, bổ sung cán bộ có chất lượng, nhằm nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động, nhất là công tác tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra.

Nguyễn Phương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG