The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức
15/08/2019 - Lượt xem: 1818
Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao trách nhiệm chỉ đạo của tập thể cấp ủy, phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giảng dạy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 04 đợt tập huấn kỹ năng, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho 296 lượt giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện và 04 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời, cử 61 lượt giảng viên các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tham dự các hội nghị giao ban, tập huấn do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp mở 2.637 lớp, với 365.152 lượt người tham dự.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Chỉ đạo 94 tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung nắm chắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác điều tra nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và thông tin trên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; kịp thời chỉ đạo xử lý, không để phát sinh điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh tư tưởng - văn hóa trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin xấu, độc, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trên internet và mạng xã hội.

Cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt công tác quán triệt Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trên cơ sở tình hình thực tiễn, đã xác định các nội dung trọng tâm cần tập trung sơ kết, tổng kết thực tiễn để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tiếp tục vận dụng, thực hiện hiệu quả; đồng thời, có kiến nghị, đề xuất phù hợp từ thực tiễn khách quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ cơ sở. Luôn lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số từ bỏ “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”... Tích cực đổi mới nội dung chương trình và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đối với quần chúng nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương, yên tâm làm ăn sinh sống phát triển kinh tế - ổn định đời sống.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức tiếp tục được chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào thực chất, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”... Các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục những mặt yếu kém, hạn chế; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn bức xúc, nổi cộm. Ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được cải thiện theo hướng “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, cơ bản khắc phục tình trạng hình thức, đối phó, quan liêu, vô cảm trong thực thi công vụ.

Chỉ đạo triển khai sâu rộng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh; cán bộ, đảng viên đều xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký “làm theo” Bác và thực hiện nghiêm túc. Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã công khai nội dung bản kế hoạch cá nhân năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo công khai bản kế hoạch năm 2018 của cá nhân các đồng chí bí thư cấp ủy các cấp, được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên gắn với kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kịp thời xử lý những trường hợp thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG