The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cuờng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp huyện
04/06/2019 - Lượt xem: 6613
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy các cấp đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các địa phương, đơn vị; từ năm 2010 đến nay, đặc biệt là những năm gần đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp dưới là một trong những nội dung quan trọng cần phải tập trung kiểm tra, giám sát.

Từ năm 2010 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 09 tổ chức và 19 đảng viên, giám sát 08 tổ chức và 12 đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Việc triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát đều được tiến hành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, theo đúng quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của đảng, đó là dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy trách nhiệm của quần chúng tham gia xây dựng đảng; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan có liên quan và thực hiện tốt công tác thẩm tra, xác minh. 

Qua kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc nhận thấy các cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương đã xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc đảm bảo nguyên tắc, quy định của cấp trên, phù hợp với tinh thần trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và từng cấp ủy viên; quy định các mối quan hệ, phương pháp công tác, chế độ làm việc của cấp ủy, nhờ đó giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; những vấn đề thuộc thẩm quyền của tập thể đều được bàn bạc, thống nhất và phân công trách nhiệm cho các tổ chức và cá nhân thực hiện; đồng thời đã triển khai và thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành công việc giữa các kỳ họp; phong cách, lề lối làm việc có sự đổi mới theo hướng sát cơ sở để theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và cấp mình; duy trì thường xuyên các hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy theo quy chế.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám sát nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Quy chế làm việc có một số nội dung quy định chưa đầy đủ, chưa thống nhất, còn trùng lặp về thẩm quyền nên quá trình thực hiện còn vướng mắc, lúng túng; việc duy trì chế độ hội nghị của một số ban thường vụ cấp ủy chưa đầy đủ theo quy chế; việc chuẩn bị và gửi tài liệu các cuộc họp, hội nghị có lúc còn gấp gáp, chưa đảm bảo thời gian để các thành viên có thể nghiên cứu, tham gia ý kiến bàn giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị được sát sao, cụ thể hơn, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương kịp thời hơn…

Thời gian đến, để công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp huyện đạt được hiệu quả hơn, đồng thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp, người đứng đầu cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát  theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của cấp ủy giao. Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm phải tuân thủ theo đúng chức năng, quyền hạn được giao với phương châm: Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các lĩnh vực mới phát sinh, dễ xảy ra sai phạm; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và vai trò của các đồng chí cấp ủy viên, Thường vụ cấp ủy, cấp ủy cơ sở...đối với địa bàn được phân công phụ trách; có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa Ủy ban kiểm tra với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp mình theo quy định...

Trường Xuân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG