The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tăng cương công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
04/04/2020 - Lượt xem: 3582
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm Thông báo số 226-TB/TW, ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Hướng dẫn số 19-HD/UBKTTW, ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Thông báo kết luận số 226-TB/TW.

Qua nghiên cứu, quán triệt, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng ngày càng sâu sắc hơn, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đạt chất lượng, hiệu quả.

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) ban hành kèm theo Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ (nay là Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ). Qua kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ ở một số ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, nhìn chung, các địa phương đã triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan và công khai, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban thường vụ cấp ủy các cấp đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của cấp ủy cấp trên thành hệ thống văn bản ở cấp mình, tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, ban hành các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 13 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình, quy định theo thẩm quyền, giúp cho việc tổ chức thực hiện thuận lợi hơn, công khai, dân chủ, khách quan và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê về công tác xây dựng Đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thị xã. Ảnh: N.Đ

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công khai kết quả để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc quyền và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác thấp, nhất là những trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có nhiều dư luận.

Ủy ban kiểm tra các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng nâng cao chất lượng, phương pháp làm việc theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm có nhiều đổi mới so với trước đây theo hướng “giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm được chú trọng, đặc biệt đã triển khai kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp dưới cách một cấp theo chủ trương của Trung ương đạt được nhiều kết quả. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý nghiêm khắc hơn đối với những trường hợp tái vi phạm, nhất là những vi phạm về tài chính đảng, kiên quyết thu hồi những khoản chi sai quy định nộp ngân sách Nhà nước, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát.

Việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình. Từ năm 2017 đến năm 2019, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng, trong đó: 09 đảng ủy cơ sở, ban thường vụ đảng ủy cơ sở (hình thức: 07 khiển trách; 02 cảnh cáo); 08 chi bộ, chi ủy (hình thức: 07 khiển trách; 01 cảnh cáo); thi hành kỷ luật 1.066 đảng viên, trong đó: 745 khiển trách; 187 cảnh cáo; 41 cách chức; 93 khai trừ. Nhìn chung, việc xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bảo đảm phương châm “công minh, chính xác, kịp thời”, trong quá trình xem xét thi hành kỷ luật đã căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm và thái độ tiếp thu phê bình, sửa chữa để áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, khắc phục cơ bản tình trạng “nhẹ trên, nặng dưới”, hoặc cùng một nội dung vi phạm nhưng mỗi nơi áp dụng hình thức kỷ luật khác nhau, hạn chế khiếu nại, phát huy tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

Thời gian đến, cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của cấp ủy các cấp; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp..., nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, như: Tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình công tác để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng Đảng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo. Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng… và xử lý những vấn đề phát sinh có hiệu quả.

Tổ chức thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra cấp ủy với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự đại hội và thẩm tra tư cách đại biểu. Tập trung giải quyết hoặc tham mưu, giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, các vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở, nhất là các tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác nhân sự đại hội.

Minh Đức

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG