The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ
05/05/2018 - Lượt xem: 1916
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, trực tiếp và thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ

Thực hiện Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 24-5-2007 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ trong toàn Đảng bộ thành phố. Căn cứ chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những lĩnh vực, địa bàn quan trọng để tiến hành kiểm tra, giám sát, nhất là việc triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ. Định kỳ Thường trực Thành ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát.

Nhờ đó, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng kế hoạch đề ra. Từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng và tiến hành kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 51 tổ chức đảng và 91 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; giám sát chuyên đề đối với 34 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 16 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ; công tác tham mưu trong việc tuyển dụng, luân chuyển và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện quy chế làm việc; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các nội dung khác... Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức cán bộ.

Quán triệt văn bản mới về kiểm tra, giám sát trong Đảng

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, trong những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra hai cấp đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng và 73 đảng viên. Qua kiểm tra, đã kết luận và thi hành kỷ luật đối với 02 tổ chức đảng và 68 đảng viên; 02 tổ chức đảng và 05 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, do đó đã chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm. Trong xử lý kỷ luật, luôn chú ý kết hợp xem xét kết quả tự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh để bảo đảm kết luận khách quan, chính xác. Việc xem xét, quyết định hình thức kỷ luật dựa trên các nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến vi phạm, do trình độ năng lực hay cố ý làm trái... để từ đó đưa ra hình thức xử lý phù hợp, đúng người, đúng nội dung vi phạm. Cùng với công tác kiểm tra, từ năm 2008 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và tiến hành giám sát đối với 22 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Qua giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy và của chi bộ.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp căn cứ nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, kịp thời xây dựng quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Hằng năm, chỉ đạo đôn đốc, nhắc nhở cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ về công tác kiểm tra, giám sát. Trong những năm qua, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy đã kiểm tra đối với 452 tổ chức đảng và 486 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 287 tổ chức đảng và 292 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, việc thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ở Đảng bộ thành phố trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mang lại một số kết quả, có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG