The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Pleiku: Các chi bộ quân sự đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở
09/08/2021 - Lượt xem: 3839
Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy được chú trọng.

Thực hiện Kết luận số 41-KL/TW, ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư (khoá X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng các văn bản của Trung ương trong toàn Đảng bộ thành phố và ban hành Kế hoạch số 42-KH/TU, ngày 28 tháng 01 năm 2013 về thực hiện Kết luận số 41-KL/TW; chỉ đạo Đảng ủy Quân sự thành phố xây dựng chương trình; chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường xây dựng nghị quyết chuyên đề về thực hiện Kết luận số 41-KL/TW và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, ngày 27 tháng 02 năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về xây dựng chi bộ quân sự các xã, phường có cấp ủy để tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng tham mưu của chi bộ quân sự xã, phường về thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với sự quan tâm của các cấp ủy, nhất là sau khi có Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng chi bộ quân sự các xã, phường có cấp ủy, đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 22/22 Chi bộ Quân sự có cấp ủy đạt 100% (tăng 22 đơn vị so với năm 2008). Các cấp ủy thường xuyên chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân đã nhận thức đúng đắn, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; cơ bản cán bộ, đảng viên không có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có chuyển biến khá tốt. Các chi bộ quân sự xã, phường thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công công tác đối với chi ủy viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên trong chi bộ đúng quy định.

Hầu hết các chi bộ duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt đúng quy định, thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02 tháng 3 năm 2012 (nay là Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018) của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt được cụ thể hóa, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ của chi bộ. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được tinh thần tự phê bình và phê bình, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong chi bộ, nội bộ cơ quan, đơn vị. Việc ra nghị quyết lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết có những chuyển biến tích cực, trong đó chú trọng việc xây dựng triển khai nghị quyết theo hướng ngắn gọn, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, coi trọng giải pháp để thực hiện nghị quyết và phân công cụ thể đảng viên theo dõi, phụ trách việc thực hiện.

Tổng kết mô hình chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Công tác phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang thành phố được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Các chi bộ quân sự đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên; tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong thanh niên nhập ngũ. Từ năm 2009 đến nay, đã kết nạp được 341 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức đảng hằng năm đã thực hiện theo đúng các hướng dẫn của cấp trên; chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng đã có sự chuyển biến về chất lượng qua từng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát được các chi bộ quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc từ khâu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đúng quy trình, nguyên tắc. Trong quá trình thực hiện đã kết hợp linh hoạt các hình thức kiểm tra như kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất; sau kiểm tra, giám sát có kết luận bằng văn bản. Thông qua kiểm tra, giám sát kịp thời biểu dương những đảng viên chấp hành tốt nguyên tắc và chế độ sinh hoạt Đảng, đồng thời xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của đơn vị. Trong thời gian qua, Đảng ủy quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường kiểm tra, giám sát chi bộ quân sự xã, phường theo Điều 30 - Điều lệ Đảng. Từ năm 2009 đến nay, đã phối hợp kiểm tra 49 chi bộ quân sự xã, phường; qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Đa số đảng viên trong chi bộ quân sự đều là cán bộ được giữ các chức vụ quan trọng nên nhận thức và vai trò trách nhiệm của mỗi đảng viên được phát huy tích cực. Các nhiệm vụ triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả và có tính khả thi cao. Từ hoạt động thực tiễn công tác quân sự địa phương, chi bộ quân sự đã thực hiện tốt chức năng lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự xã, phường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chi bộ quân sự đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo toàn diện hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở.

Trong quá trình tổ chức và hoạt động, các chi bộ quân sự đã thực hiện tốt các mối quan hệ đối với đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và ban chỉ huy quân sự xã, phường. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chi bộ quân sự luôn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy; chấp hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng ủy cấp xã đề ra theo đúng chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Nhìn chung, những năm qua, công tác tổ chức và hoạt động của chi bộ Quân sự xã, phường được thực hiện đúng Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW; có chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang trong tình hình mới. Chi bộ quân sự xã, phường cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được củng cố, thực sự là hạt nhân lãnh đạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở.

Nguyễn Văn

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG