The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp
06/02/2020 - Lượt xem: 5761
Xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi, do đó, thời qian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Theo đó, đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo kịp thời và đúng định hướng. Chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; quán triệt thực hiện nghiêm quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác định hướng hoạt động báo chí, nhất là đối với báo ngành thường trú trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng đảm bảo yêu cầu đề ra, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) liên quan đến công tác xây dựng Đảng, đảm bảo tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua sắp xếp, số cấp phó của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giảm 03 phó trưởng ban, số lượng các đơn vị trực thuộc đã giảm được 06 phòng, số lãnh đạo các đơn vị trực thuộc giảm 18 người. Hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, sau khi hợp nhất giảm 01 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy và 05 đầu mối các ban; các chức danh lãnh đạo ban giảm 05 vị trí, từ 15 vị trí xuống còn 10 vị trí. Bố trí, sắp xếp 12/17 trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện và 17/17 trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tập trung thực hiện các bước sắp xếp 02 xã (xã Chư Jôr, huyện Chư Păh và xã Chư HDrông, thành phố Pleiku) đạt chuẩn dưới 50% cả 2 tiêu chí dân số và diện tích; thành lập, vận hành hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, sắp xếp, tổ chức lại 126/1.226 đơn vị sự nghiệp công lập…

Thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ. Triển khai nhiều giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Năm 2019, toàn tỉnh kết nạp được 2.361 đảng viên, đạt 4,82% so với Nghị quyết năm 2019; trong đó, có 1.077 đảng viên nữ (chiếm 45,61%), 820 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 34,73%), đảng viên trong tôn giáo 128 (chiếm 5,42%), đảng viên là đoàn viên thanh niên 1.615 (chiếm 68,40%). Toàn tỉnh có 1.626 thôn, làng, tổ dân phố; có 1.624/1.625 thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ, trong đó có 1.315/1.624 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (chiếm 80,92%); có 1.025 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên (chiếm 63,08%); 380 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (chiếm 23,38%). Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghiêm quy định về dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện nghiêm, chặt chẽ, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra tình hình xây dựng làng nông thôn mới tại xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: Nguyễn Đông

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác cán bộ chuẩn bị cho đại hội các cấp. Tính đến 16 tháng 01 năm 2020 có 3.289/3.319 chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội, đạt 99,1% (1.345 chi bộ thôn, làng, 261 chi bộ tổ dân phố; 561 chi bộ lực lượng vũ trang, 143 chi bộ cơ quan, 726 chi bộ đơn vị sự nghiệp, 253 chi bộ doanh nghiệp). Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, phát huy được vai trò của nhân dân. Tích cực chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai rộng khắp, nhiều mô hình, điển hình được nhân rộng. Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.

Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được đổi mới và hiệu quả hơn, theo phương châm hướng về địa bàn dân cư; triển khai có hiệu quả chủ trương của Tỉnh ủy “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc; Liên đoàn Lao động tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019; Hội Cựu chiến binh tỉnh được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc; Tỉnh đoàn được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, phát triển đoàn viên, hội viên, trong năm 2019, đã phát triển được 29.267 đoàn viên, hội viên mới (Phụ nữ: 5.373 hội viên, Nông dân: 6.361 hội viên, Cựu chiến binh: 1.390 hội viên, Liên đoàn Lao động: 1.803 đoàn viên; Đoàn Thanh niên: 14.340 đoàn viên), nâng tổng số đoàn viên, hội viên toàn khối lên 571.963 đoàn viên, hội viên. So với năm 2018, kết nạp đoàn viên, hội viên năm 2019 tăng 12.801 đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt, cốt cán, người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; ban hành Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung vào những nội dung cụ thể, thiết thực. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân được quan tâm thực hiện. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về giải pháp thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, không chạy theo số lượng. Tập trung chỉ đạo cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là trách nhiệm nêu gương; định hướng và thực hiện tốt vai trò giữ vững ổn định chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là giữ vững đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công phụ trách. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan đến công tác dân vận. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đề cao tính sáng tạo, hiệu quả; xây dựng kế hoạch đi cơ sở trong năm 2020 đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Tăng cường chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, nhất là đội ngũ cán bộ mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trong năm 2020.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG