The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát huy truyền thống, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ
17/10/2015 - Lượt xem: 2059
Trong suốt chiều dài lịch sử 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp và sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, nhân viên, Văn phòng Tỉnh uỷ Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.

Hội nghị lịch sử tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ nhất quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc và tham mưu cho Trung ương Đảng (tiền thân của Văn phòng Trung ương Đảng ngày nay). Trải qua các thời kỳ cách mạng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, văn phòng cấp ủy cũng đều cố gắng phấn đấu, nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những đóng góp to lớn của văn phòng cấp ủy, ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18/10/1930 là Ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng và cũng là ngày truyền thống văn phòng cấp ủy. Đây là sự kiện rất quan trọng và có ý nghĩa đối với cán bộ, công chức đã và đang công tác ở văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Đối với tỉnh Gia Lai, trang sử đầu tiên của Văn phòng Tỉnh ủy gắn liền với sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 10/12/1945 với tiền thân là một số bộ phận giúp việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan văn phòng cấp uỷ như: Chuẩn bị cơ sở chính trị, tổ chức dự trữ lương thực, xây dựng căn cứ cách mạng của tỉnh để phục vụ kháng chiến lâu dài... Trong suốt chiều dài lịch sử 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp và sự đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu của các thế hệ cán bộ, nhân viên, Văn phòng Tỉnh uỷ Gia Lai đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Các thế hệ cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy luôn toàn tâm, toàn ý, tận tụy, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, không quản ngại hy sinh, gian khổ; sáng tạo trong công việc; đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp uỷ giao phó, truyền thống tốt đẹp ấy đã và đang được thế hệ hôm nay gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng...” với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức điều hành hoạt động của Đảng bộ tỉnh, trong những năm qua, Văn phòng Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác, quy chế làm việc của cấp uỷ; ban hành các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, thông tri; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành. Công tác giúp cấp uỷ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều cố gắng. Tính riêng nhiệm kỳ 2010 - 2015, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu cho cấp ủy ban hành 6.870 văn bản các loại, chất lượng văn bản, văn bản hoá các kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ từng bước được nâng cao...

Ảnh Nguyễn Đông -TUGL

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Nổi bật là: Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, các ban đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Chủ động tổ chức Hội nghị văn phòng cấp ủy toàn tỉnh để trao đổi xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp vào văn kiện trình đại hội cấp trên. Chủ động tham mưu để Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đúng theo kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, đã chủ động soạn thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV như: Dự thảo Báo cáo chính trị; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV; xây dựng chương trình chi tiết phiên khai mạc, bế mạc và từng phiên họp, đảm bảo trang trọng, đúng thủ tục; xây dựng phương án sắp xếp chỗ ngồi hợp lý của đại biểu và khách mời; phục vụ các phiên họp của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội...

Đồng thời, đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo phục vụ tổ chức tốt Đại hội và bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội: Bố trí địa điểm ăn, nghỉ chu đáo cho các đoàn đại biểu về dự Đại hội; chuẩn bị phòng họp cho các đoàn đại biểu sinh hoạt và thảo luận tổ trong thời gian diễn ra Đại hội... Nhìn chung, cán bộ, công chức của Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua đã luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, làm việc hết khả năng góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu tham dự Đại hội đánh giá cao.

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác phục vụ cấp ủy. Công tác văn thư triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy. Công tác cơ yếu - công nghệ thông tin đã chuyển tải những thông tin mật từ địa phương đến Trung ương và tiếp nhận thông tin đến đảm bảo kịp thời và chính xác; việc truyền nhận thông tin qua mạng nội bộ có nhiều thuận lợi, nhất là khai thác các tài liệu, văn bản. Hiện nay Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh do Văn phòng trực tiếp quản lý, điều hành đã thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, đặc biệt đây là nguồn khai thác hệ thống tài liệu của Đảng hữu ích cho cấp ủy các cấp. Công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Tỉnh uỷ được thực hiện đúng quy định; bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của cấp uỷ và các ban đảng Tỉnh ủy. Công tác hành chính, quản trị bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của cấp ủy, từng bước hiện đại hóa các phương tiện làm việc của văn phòng; phục vụ chu đáo, an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn và các đoàn khách nước ngoài đến thăm, làm việc với tỉnh.

Ngoài ra, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chủ động phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban đảng Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo các hoạt động của Mặt trận, đoàn thể đạt kết quả cao. Đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp uỷ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng được củng cố, kiện toàn. Từ buổi ban đầu chỉ có 10 đồng chí, đến nay Văn phòng Tỉnh ủy có 63 cán bộ, công chức và người lao động. Cơ cấu tổ chức gồm 07 phòng, đơn vị trực thuộc: Phòng Tổng hợp, Hành chính - Quản trị, Tài chính Đảng, Văn thư - Lưu trữ, Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và Nhà khách 20 Lê Hồng Phong. Chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Với tính chất đặc thù là cơ quan đầu tiên tiếp nhận các thông tin, chủ trương của cấp ủy cấp trên và thông tin tổng hợp từ các nguồn đến cấp ủy; là cơ quan cuối cùng thẩm định các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy; nơi tổ chức mọi hoạt động đối nội, đối ngoại của cấp ủy nên đội ngũ cán bộ, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy luôn cầu thị, khiêm tốn học hỏi, thường xuyên rèn luyện, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, không ngừng nâng cao trình độ; luôn đặt mình trong trạng thái chủ động, cập nhật thông tin, tham mưu xử lý kịp thời mọi tình huống đặt ra.

Trong những năm qua, nhiều cán bộ, công chức Văn phòng cấp ủy các cấp đã vươn lên tự khẳng định mình và đã được tín nhiệm bố trí các cương vị lãnh đạo của tỉnh, của huyện, thị, thành phố. Đồng thời, cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy các cấp đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, ngành Trung ương tặng nhiều huân, huy chương, bằng khen các loại và được công nhận nhiều danh hiệu thi đua xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Đó là vinh dự to lớn đối với tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ từ lãnh đạo đến nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng ngày tốt hơn trước yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém, văn phòng cấp uỷ các cấp hơn lúc nào hết cần tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp uỷ. Đặc biệt là tham mưu, phục vụ cấp uỷ chỉ đạo hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã đề ra - Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề đối với Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian tới. Do đó, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành với Đảng, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo trong công việc, sống thuỷ chung, nghĩa tình”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển.

Trần Ngọc Chi

Tỉnh ủy viên

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG