The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI
05/05/2021 - Lượt xem: 1259
Ngày 04 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 31-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cổ vũ, động viên Đảng bộ, quân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025.

Nội dung tin, bài tập trung phản ánh về công tác xây dựng Đảng, với những trọng tâm: Về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

Cùng với các nội dung về xây dựng Đảng theo định hướng của Trung ương, khuyến khích những nội dung phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh; những vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống xã hội, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Thể lệ Giải Búa Liềm vàng, những điểm mới của Giải Búa Liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổng hợp, lựa chọn các tác phẩm báo chí đảm bảo chất lượng về công tác xây dựng Đảng theo đúng Thể lệ Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25 tháng 10 năm 2021 để phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, xét chọn và gửi Tạp chí Xây dựng Đảng thuộc Ban Tổ chức Trung ương (cơ quan thường trực Giải) theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung liên quan quy định tại Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) được đăng tải trên trang điện tử tạp chí Xây dựng Đảng, địa chỉ xaydungdang.org.vn; trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ tinhuygialai.org.vn và gửi kèm theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

Xem Thể lệ tại đây: Link

Hoàng Thanh Túy

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG