The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022
11/05/2022 - Lượt xem: 835
Ngày 09/5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 75-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), là giải thưởng hằng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức - cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng... Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong việc tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng trên phạm vi toàn quốc. Để vinh danh các nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và biểu dương những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022 nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Nội dung tin, bài tập trung phản ánh về công tác xây dựng Đảng, với những trọng tâm: (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”. (2) Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. (3) Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. (4) Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. (5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổng hợp, lựa chọn các tác phẩm báo chí đảm bảo chất lượng về công tác xây dựng Đảng theo đúng Thể lệ Giải gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 25 tháng 10 năm 2022 để phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định, xét chọn và gửi Tạp chí Xây dựng Đảng (cơ quan Thường trực Giải) thuộc Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung liên quan quy định tại Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 (được đăng tải trên trang điện tử Tạp chí Xây dựng Đảng, địa chỉ: xaydungdang.org.vn); trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh, địa chỉ tinhuygialai.org.vn và gửi kèm theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

>> Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 09/5/2022 về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG