The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
30/09/2015 - Lượt xem: 2459
Để cung cấp thông tin phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản sách "Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thảo luận và thông qua Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn tài liệu “Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng".

Tài liệu nhằm cung cấp một số luận cứ, dữ liệu, thông tin phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong việc nghiên cứu, góp ý Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020.

 

Bìa cuốn sách "Những nội dung cốt lõi trong 
Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng"


Nội dung tài liệu gồm sáu phần: Phần thứ nhất, nêu chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII. Phần thứ hai, đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016); mục tiêu tổng quát và động lực phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020). Phần thứ ba, về kinh tế. Phần thứ tư, về văn hóa, xã hội và môi trường. Phần thứ năm, về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Phần thứ sáu, về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

 

Cụ thể, nội dung phần thứ nhất “Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội”. Trên cơ sở một số phương án về chủ đề Đại hội XII do Tiểu ban Văn kiện và Bộ Chính trị trình, kế thừa Đại hội XI và để sát hợp với những vấn đề cơ bản và yêu cầu thực tiễn bức thiết đặt ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Trung ương thống nhất cao chủ đề Đại hội XII đề cập 5 thành tố với nội dung như sau:

Về thành tố "sự lãnh đạo của Đảng". Nội dung là: "tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".

Về thành tố "dân tộc, dân chủ". Nội dung là: "phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa".

Về thành tố "đổi mới". Nội dung là: "đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới".

Về thành tố: "bảo vệ Tổ quốc". Nội dung là: "bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".

Về thành tố "mục tiêu xây dựng đất nước". Nội dung là: "xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Nội dung 5 thành tố của Đại hội XII đã được Trung ương thống nhất thể hiện trong tiêu đề Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XII để đại hội đảng bộ các cấp thảo luận như sau: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Về nội dung phương châm chỉ đạo Đại hội XII của Đảng. Kế thừa phương châm chỉ đạo của Đại hội XI và để sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được đặt ra từ thực tiễn, Trung ương thống nhất nêu một số phương án về phương châm chỉ đạo của Đại hội XII để đại hội Đảng các cấp tiếp tục thảo luận, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là:

"Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới";

"Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển";

"Bản lĩnh - Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết".

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG