The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
28/09/2016 - Lượt xem: 2477
Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16 tháng 9 năm 2016 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

 

Một lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo đó, mục đích của việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và hội viên Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng; các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW gắn với cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của cấp ủy cấp mình; với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, đơn vị. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện chặt chẽ phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác. Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp giữa “xây” với “chống”, khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch 03-KH/TW.

Theo nội dung Kế hoạch, việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian 01 ngày, hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2016. Ở cấp huyện thời gian là 0,5 ngày, hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2016. Ở cấp cơ sở thời gian là 0,5 ngày, hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. Bên cạnh đó, các đơn vị, cá nhân phải xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ hằng năm, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết việc thực hiện, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) theo dõi, chỉ đạo. Kế hoạch được phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG