The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền
26/04/2020 - Lượt xem: 3685
Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Chư Pưh đã tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc lấy và tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân và bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

Hằng năm, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện lồng ghép triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các ý kiến góp ý đối với cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm tiếp nhận, tiếp thu, giải trình bằng văn bản thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Qua triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Triển khai việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền với nhiều hình thức như góp ý trực tiếp qua các hội nghị tiếp xúc đối thoại, góp ý qua hòm thư, tổ chức các buổi tọa đàm để tham gia góp ý trên các lĩnh vực, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp nhân dân; góp ý vào dự thảo luật, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cấp huyện, xã tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được thực hiện thông qua hội nghị giao ban với cấp ủy, các cuộc họp với chính quyền, qua việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị tiếp xúc, đối thoại; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, xã đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri; kết quả, đã phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước các kỳ họp. Định kỳ, báo cáo cấp ủy, chính quyền các cấp và thông tin kết quả tiếp thu góp ý của cấp ủy, chính quyền tới tổ chức, cá nhân góp ý.

Nhân dân ngày càng tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Ảnh: N.Đ

Từ năm 2017 đến nay, Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các tổ chức thành viên các cấp trong huyện chuyển đến các cơ quan chức năng trên 76 ý kiến góp ý; tham gia góp ý vào các Nghị quyết, Đề án, các văn bản quy phạm pháp luật như; tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo kế hoạch trồng rừng năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện; góp ý Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW về “tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong tình hình mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới; dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020; góp ý đối với ngành y tế; quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng các tổ chức đoàn thể ở khu dân cư. Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tổng hợp đầy đủ ý kiến phản biện gửi đến các cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Đề án trước khi trình cấp ủy, Hội đồng nhân dân thông qua.

Công tác tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nạn, tố cáo, kiến nghị của công dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời, không để tôn đọng và kéo dài, cụ thể: Năm 2017 tiếp 215 lượt, có 209 người đến kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 90 đơn, thư, trong đó đơn kiến nghị là 76/90, giải quyết đúng thời hạn 72/90 đơn thư. Năm 2018: Đã tiếp 3.494 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 782 lượt so với năm 2017. Tiếp nhận 128 đơn, gồm: 01 đơn khiếu nại, 127 đơn kiến nghị, tăng 46 đơn so với cùng kỳ; đã xác minh, giải quyết xong 95/128 đơn thư, đạt 74,29%.  Năm 2019: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Thanh tra huyện và các ban ngành chức năng thuộc huyện tiếp 346 lượt với 372 người; tiếp 216 đơn thư,  trong đó 208 đơn kiến nghị, 04 đơn tố cáo, 04 đơn khiếu nại; Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận 145 đơn, đã giải quyết xong 131/145 đơn, đạt tỷ lệ 90,34%.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện Quyết định 554-QĐ/TU, cấp ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt và ban hành văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện Quyết định 554-QĐ/TU gắn với việc giám sát, phản biện xã hội. Từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức, phương pháp, cách thức triển khai thực hiện đối với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn toàn huyện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động phối hợp tham mưu cho các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, tích cực tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, hội viên và nhân dân bước đầu đạt kết quả tích cực. Kết quả tham gia giám sát và phản biện xã hội đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, yếu kém trong việc thực hiện. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, của các cấp chính quyền.ư

Phương Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG