The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị
25/02/2016 - Lượt xem: 2025
Thực hiện tốt tự phê bình và phê bình là một trong những nội dung, biện pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: QĐND online)

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thì một trong những nội dung, biện pháp quan trọng là thực hiện tốt tự phê bình (TPB) và phê bình (PB) trong Đảng. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc của công tác xây dựng Đảng, của hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Trong mọi giai đoạn cách mạng, mọi điều kiện, mỗi bước phát triển tiến lên của Đảng, Đảng ta luôn coi TBP và PB là vấn đề tất yếu trong hoạt động của Đảng. Sức mạnh của Đảng, vai trò uy tín, hiệu quả lãnh đạo của Đảng phụ thuộc một phần quyết định vào chất lượng TPB và PB trong Đảng. Song, thực trạng của TPB và PB vừa qua còn nhiều hạn chế.

 Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là “Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi vừa buông lỏng trong thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát”. Chất lượng TPB và PB ở đảng viên, các tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, khách quan và chủ quan, ở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Do nhận thức đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của TPB và PB, Đảng ủy Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng của TPB và PB trong Đảng ủy và toàn Đảng bộ, tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực nhằm thực hiện tốt TPB và PB; đồng thời xác định thực hiện TPB và PB là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy.

 Để thực hiện tốt TPB và PB, Đảng ủy Cục Chính sách - Tổng cục Chính trị đã tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức hiểu biết về tự phê bình và phê bình cho các đảng ủy viên và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đây là giải pháp cơ bản có vai trò quan trọng hàng đầu nhằm tạo cơ sở, điều kiện cơ bản để xây dựng động cơ, thái độ và phương pháp, phong cách TPB và PB đúng đắn cho mỗi cán bộ, đảng viên.

TPB và PB trong Đảng ủy được xem như một hoạt động khoa học trong xây dựng Đảng ủy Cục, xây dựng đảng ủy viên của Đảng ủy Cục. Vì vậy, Đảng ủy đã tiến hành trên cơ sở của sự hiểu biết toàn diện, của trình độ trí tuệ cao về khoa học xây dựng Đảng, xây dựng con người. Do vậy, để nâng cao chất lượng TPB và PB, trước hết, Đảng ủy tập trung xây dựng nâng cao trí tuệ, và trình độ hiểu biết mọi mặt của cán bộ, đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nắm vững lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về TPB và PB; bồi dưỡng, giáo dục quan điểm của Đảng về vị trí, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, thái độ TPB và PB trong Đảng cho từng đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ và cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn, trách nhiệm chính trị cao cho đảng viên trong TPB và PB, trang bị cho họ có bản lĩnh, có phương pháp khéo léo, mềm dẻo trong TPB và PB; giáo dục giác ngộ đạo đức người Cộng sản.

Hai là, quan tâm chú trọng xây dựng và phát huy vai trò trong nâng cao tự phê bình và phê bình của đảng ủy và của các chi ủy, chi bộ.

Một nội dung quan trọng nhằm xây dựng và phát huy vai trò của trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo là cấp ủy đảng trong TPB và PB. Mọi hoạt động của tổ chức đảng đều phụ thuộc vào vai trò, chất lượng của cấp ủy. Đối với TPB và PB thì chất lượng và vai trò nêu gương của cấp ủy có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng TPB và PB.

Đối với Cục Chính sách, cấp ủy chủ yếu đều do các đồng chí chỉ huy cục, cán bộ là trưởng, phó phòng, ban tham gia. Ngoài làm các công việc chuyên môn, các đồng chí này lại đảm nhiệm hoạt động của cấp ủy viên, nên ít nhiều đều có sự chi phối, phân tán, bởi vậy có tác động ảnh hưởng đến hoạt động TPB và PB.

Với đặc điểm trên, yêu cầu hoạt động xây dựng Đảng bộ nói chung, hoạt động TPB và PB ở Đảng bộ Cục Chính sách đã được chú trọng, tích cực xây dựng đội ngũ cấp ủy viên. Các đồng chí này phải là những người thực sự gương mẫu, mẫu mực trong nhận thức và hành động, trong lời nói và việc làm, là những đồng chí thẳng thắn, trung thực, dám bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; thực sự là những tấm gương tiêu biểu trong nhiều phương diện. Việc thường xuyên bồi dưỡng cấp ủy viên là nắm chắc các nguyên tắc, nề nếp, chế độ quy định, phương pháp TPB và PB là việc làm rất cần thiết. Hơn ai hết, cấp ủy phải nhận thức sâu sắc nhất về bản chất, mục đích, ý nghĩa của TPB và PB, nắm vững nguyên tắc tính Đảng, tính giáo dục, tính khách quan, trung thực, thẳng thắn… trong TPB và PB. Đồng thời, mỗi cấp đảng ủy viên và tập thể Đảng ủy Cục đã chủ động nắm chắc, bám sát tình hình cơ quan, quản lý tốt đảng viên về mọi mặt cả nhận thức tư tưởng, năng lực và hành động thực tế. Từ đó, xây dựng kế hoạch, kịp thời lãnh đạo TPB và PB trong đảng bộ, khuyến khích nhận thức, hành động tích cực, ngăn chặn, loại bỏ tư tưởng, hành động sai trái của mỗi cấp ủy viên và của cán bộ, đảng viên trong quá trình tu dưỡng và phấn đấu. Đảng ủy Cục đã kết hợp chặt chẽ giữa TPB và PB với công tác khen thưởng, đề bạt bổ nhiệm, đánh giá cán bộ… theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, nhằm tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong TPB và PB. Thực hiện một cách khách quan, vô tư, trung thực giúp cho người có thành tích muốn được vươn lên trong công tác, được tập thể đánh giá mình chính xác; người còn có hạn chế, khuyết điểm được mọi người góp ý, để tự sửa mình cho hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, mục đích là cốt lợi cho công việc.

Hiện nay, ở Cục Chính sách, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao hơn trước đây. Đa số là những đồng chí được đào tạo cơ bản qua các học viện, nhà trường, có kiến thức khoa học, hiểu biết, phương pháp, tư duy tổng hợp, toàn diện, được rèn luyện thực tiễn. Vì thế, trong TPB và PB, Đảng ủy Cục  đã kết hợp nhiều nội dung, hình thức, tùy theo tính chất của những hạn chế, sai lầm khuyết điểm của mỗi cán bộ, đảng viên để chủ động gặp riêng nhắc nhở, góp ý, không nhất thiết phải làm trước tập thể. Đây là phương pháp TPB và PB hiệu quả phù hợp với hoạt động của cơ quan chiến dịch, chiến lược.

Ba là, tăng cường mở rộng thông tin và phát huy dân chủ nội bộ cơ quan Cục Chính sách trong sinh hoạt tự phê bình và phê bình.

 Tính dân chủ, giáo dục, kịp thời, chính xác là một trong những đặc tính căn bản của TPB và PB trong Đảng. Nên việc mở rộng và thường xuyên thông tin, phát huy dân chủ trong nội bộ cơ quan Cục Chính sách về TPB và PB là phương pháp tốt và hữu hiệu để nâng cao chất lượng TPB và PB trong Đảng bộ Cục Chính sách.

Tăng cường mở rộng thông tin là điều kiện để phát huy và mở rộng dân chủ trong TPB và PB. Vì vậy, Đảng ủy Cục đã thường xuyên tăng cường, mở rộng thông tin đến đảng viên; mở rộng thông tin trước hết là mảng thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các quan điểm, chủ trương, chế độ, chính sách mới ban hành để thống nhất nhận thức, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động đúng cho mọi cán bộ, đảng viên. Những thông tin xoay quanh tình hình và nhiệm vụ của Quân đội, của lực lượng vũ trang, những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục, đối với từng phòng, ban và cá nhân đảng viên; giúp cho mỗi đảng viên nắm chắc về những diễn biến của tình hình thế giới, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong nước, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch… 

Để phát huy dân chủ, đẩy mạnh thông tin, đảng ủy, chỉ huy cục đã đề cao vai trò và làm chủ của đảng viên, công khai hóa, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt và hoạt động. Đảng viên được dân chủ bàn bạc, quyết định các vấn đề theo đa số; đồng thời phải gắn với việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy, chi ủy, các vấn đề TPB và PB đều phải tuân thủ nguyên tắc Đảng, kỷ luật quân đội, có tổ chức, do Đảng ủy Cục và Tổng cục Chính trị, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo.

Bốn là, chú trọng duy trì và thực hiện thành nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng ủy Cục và từng chi bộ phòng, ban

 Nhận thức đây là giải pháp quan trọng có ý nghĩa thiết thực hiện nay, nên Đảng ủy Cục đã chú trọng làm tốt nội dung này, góp phần nâng cao chất lượng TPB và PB. Để nâng cao chất lượng, đẩy mạnh TPB và PB trong đảng bộ và mỗi đảng viên, trước hết, Đảng ủy Cục đã thực hiện và chỉ đạo các chi bộ thực hiện đúng nền nếp, chế độ TPB và PB theo đúng Điều lệ Đảng, các văn bản nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên quy định.

Trước hết, từng thành viên đảng ủy viên Cục đã gương mẫu TPB và tiếp thu PB. Mỗi đảng ủy viên thực sự là tấm gương mẫu mực trong TPB và PB, không lợi dụng TPB và PB để thực hiện động cơ cá nhân, cục bộ. Đồng thời, các đảng ủy viên luôn đề cao trách nhiệm trong duy trì thực hiện nền nếp, nguyên tắc TPB và PB; chủ động lập kế hoạch, thực hiện nghiêm theo kế hoạch TPB và PB trong phạm vi từng phòng, ban nghiệp vụ của mình.

Mỗi đảng ủy viên Cục và từng đảng viên đã tự giác thực hiện nghiêm túc các quy định về TPB và PB. Chủ động thực hiện quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức về mọi hoạt động của Thủ trưởng Cục, các trưởng phòng, ban. Tạo điều kiện môi trường thuận lợi để đảng viên phát huy vai trò gương mẫu, đề cao tính Đảng, tính chiến đấu trong TPB và PB. Khắc phục tâm lý ngại phê bình, e dè, nể nang, né tránh trong TPB và PB, nhất là phê bình cấp trên.

 Đây là biện pháp hữu hiệu để xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, xây dựng Đảng bộ Cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đồng thời là phương tiện để giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên Cục Chính sách, là vũ khí sắc bén cho mỗi chi bộ, cán bộ, đảng viên đấu tranh khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, tu dưỡng rèn luyện hoàn thiện mình, vươn lên ngang tầm, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ  trong thời kỳ mới.

Suốt quá trình ra đời và phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cục Chính sách luôn coi trọng và làm tốt TPB và PB trong nội bộ Đảng ủy và toàn Đảng bộ. Nhờ vậy, Đảng bộ Cục Chính sách luôn là Đảng bộ vững mạnh toàn diện và giữ được uy tín, khẳng định được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của mình trong chiến tranh giải phóng dân tộc, thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước cũng như trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Đảng ủy Cục Chính sách luôn coi trọng và tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nêu trên; đồng thời tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa về TPB và PB trong chỉ đạo, thực hiện TPB và PB; đề cao tính tích cực, tự giác, chủ động và thực hiện nghiêm túc đúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần TPB và PB, nhất là TPB, thực hiện nói và làm theo đường lối, chủ trương, nguyên tắc của Đảng; có ý thức xây dựng mối đoàn kết, tạo ra môi trường dân chủ thực sự trong cơ quan./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG