The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số
03/09/2014 - Lượt xem: 3148
Công tác nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở đảng và đảng viên ở cấp xã; ở thôn, buôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua luôn được cấp uỷ quan tâm; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 01 tháng 7 năm 2006 về kết nạp đảng viên; thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức Đảng; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên và lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy ngày 17 tháng 4 năm 2009 về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn giai đoạn 2009-2015; Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 06 tháng 5 năm 2008 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày 27/01/2011 về một số nội dung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhằm phấn đấu kết nạp đảng viên hằng năm đạt 8% trở lên (so với tổng số đảng viên hiện có của Đảng bộ).

Ảnh minh họa (internet)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, công tác đổi mới, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, được các cấp ủy quan tâm và thường xuyên được kiểm tra, có những giải pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Hầu hết các cấp uỷ, tổ chức đảng đều xây dựng chương trình hành động và chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hoá nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, đạt được kết quả và kinh nghiệm bước đầu.

Bộ máy chính quyền cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã đảm trách được vai trò quản l‎ý, điều hành theo pháp luật, năng động hơn trong việc cụ thể hoá các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương; từng bước có cải tiến nội dung, phương thức hoạt động theo hướng dẫn của cấp trên.

Việc phân công cấp uỷ viên cấp huyện về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng đã tạo cho chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, bám sát theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc. Nhìn chung các chi bộ tổ chức sinh hoạt theo đúng các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy được dân chủ nhất là trong thảo luận và quyết định các nhiệm vụ của chi bộ. Ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên được nâng cao, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản sát với nội dung hướng dẫn và gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội - an ninh các xã, phường biên giới, hải đảo và Quyết định số 27-BTL ngày 9 tháng 4 năm 1999 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tăng cường cán bộ biên phòng cho các xã biên giới, hải đảo và chức năng, nhiệm vụ của cán bộ tăng cường cho xã, trên cơ sở đó Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung chỉ đạo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ xây dựng chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề về kết nạp đảng viên, thu hẹp thôn, làng, tổ dân phố chưa có đảng viên và tổ chức đảng; củng cố, kiện toàn chức danh phó bí thư đảng uỷ xã phụ trách cơ sở tại 42 xã thuộc 11 huyện (trong đó: bố trí cán bộ, sĩ quan đồn biên phòng làm phó bí thư đảng uỷ xã phụ trách cơ sở tại 6/7 xã thuộc 3 huyện biên giới tiếp giáp Campuchia)

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt động, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của đoàn thể mình; đã phối hợp tốt với các ngành, các đoàn thể trong việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ hộ nghèo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các quy ước, hương ước trong cộng đồng dân cư.

Công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo và đạt được một số kết quả tích cực, trong đó đã xác định rõ chỉ tiêu phát triển đảng viên cho cả nhiệm kỳ và hằng năm, chú trọng nâng cao chất lượng, quan tâm kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Ở các, thôn làng phần lớn người dân tộc thiểu số sống gắn bó, gần gũi với nhau, một số khác có quan hệ họ hàng, dòng họ nên có nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân tăng cường mối đoàn kết, tin tưởng, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Người đồng bào dân tộc thiểu số sống định cư lâu năm tại địa phương và sống tập trung theo cộng đồng, dòng họ, gia đình lớn nên công tác thẩm tra, xác minh vấn đề lịch sử chính trị cũng như vấn đề chính trị hiện nay có nhiều thuận lợi, rõ ràng. Các chính sách về giáo dục, y tế đối với đồng bào dân thiểu số được áp dụng do đó đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên là yếu tố tạo nên những thuận lợi cơ bản trong hoạt động của cơ sở đảng và đảng viên ở các xã, thôn, làng, tổ dân phố.

Tuy nhiên, đối với các thôn, làng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên rất khó khăn. Ở các chi bộ thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số phần lớn đảng viên được điều chuyển từ nơi khác đến để thành lập chi bộ do đó việc sâu sát địa bàn, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng còn hạn chế.

Trình độ nhận thức của các đảng viên ở chi bộ thôn, làng không đồng đều nên chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay, một số cán bộ chưa được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ (nhất là số cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ lớn tuổi), mức hoàn thành nhiệm vụ chưa cao, chưa có ý chí vươn lên. Việc sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ ở một số nơi chưa hợp lý, sự sáng tao, nhạy bén và xử lý các tình huống của một số cán bộ cơ sở còn yếu, trong quá trình sinh hoạt chi bộ còn hạn chế trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức, tuy nhiên kết quả và sự chuyển biến nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều giữa các địa phương, các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Nội dung sinh hoạt của một số chi bộ ở thôn, làng, tổ dân phố chưa đảm bảo sinh hoạt, nhất là sinh hoạt về tư tưởng còn rất ít; ý thức tổ chức kỷ luật yếu; chủ yếu tập trung vào phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chế độ chính sách, văn bản mới của cấp ủy cấp trên, chưa chú trọng bàn biện pháp cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của chi bộ. Nghị quyết chi bộ về chương trình công tác tháng sau thường nêu đề mục công việc, ít nêu biện pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề chưa đảm bảo theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, chỉ có một số ít chi bộ có tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng chưa trở thành nền nếp thường xuyên.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên; thậm chí có nơi buông lỏng, việc nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên không kịp thời. Việc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn thiếu cụ thể, thiết thực. Chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong hệ thống chính trị còn chồng chéo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số nơi chưa nghiêm túc.

Nguyên nhân hạn chế đó là, Gia Lai là một tỉnh miền núi, biên giới, còn nhiều xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều yếu kém, trình độ dân trí thấp… đã ảnh hưởng lớn việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, chưa quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, thiếu tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng có lúc chưa theo kịp sự thay đổi, biến động của đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Trình độ, năng lực của một số đồng chí bí thư chi bộ, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, còn ỷ lại, trông chờ hướng dẫn của cấp trên. Một số cấp ủy viên cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng. Chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở còn thấp nên một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa an tâm công tác.

Dân cư được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, công tác kết nạp đảng viên và công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số ở nông thôn rất khó, cơ cấu đội ngũ đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc vẫn chưa tạo được sự chuyển biến cơ bản; số đảng viên trẻ có trình độ học vấn, kiến thức ở các chi bộ thôn còn rất ít, vì vậy, ảnh hưởng rất nhiều đến công tác xây dựng tổ chức đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ thôn, làng, tổ dân phố từng bước được trẻ hóa, đáp ứng nhiệm vụ quản lý tại địa bàn khu dân cư. Đã chủ động phối hợp với trưởng ban công tác mặt trận và các chi hội của các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”…, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương. Tổ chức tốt các buổi họp dân để triển khai thực hiện các chính sách xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thực hiện tốt công tác hòa giải, giữ gìn trật tự an ninh nông thôn, bảo đảm vệ sinh môi trường, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng đã có nhiều cố gắng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tích cực tham gia và góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tổ chức đợt phát động quần chúng, xây dựng nhiều phong trào với đông đảo nhân dân tham gia như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người nghèo… Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các quy ước, hương ước trong khu dân cư. Phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức thành công bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do hội đồng nhân dân cấp xã bầu thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố.

Các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém gắn với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở có chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở được đổi mới, chất lượng và hiệu quả được nâng lên... Tình trạng bao biện, làm thay, buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền đã được khắc phục; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ ở các đảng bộ, chi bộ đúng quy định, nội dung sinh hoạt đạt chất lượng cao.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nhất là đảng viên vùng dân tộc thiểu số thông qua các cuộc sinh hoạt chi bộ; quan tâm phát triển đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số để không có thôn, làng phải tăng cường đảng viên nơi khác đến; hằng năm các đảng bộ trực thuộc tỉnh cử nhiều cán bộ, đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng qua đó ngày càng nâng cao nhận thức cho cấp ủy và đội ngũ đảng viên về vị trí vai trò của tổ chức đảng

Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng triển khai rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên nhất là ở thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số.

Để nâng cao chất lượng và xây đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực ngay từ khâu tuyển dụng cán bộ, công chức được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; đảm bảo tuyển dụng được những người có trình độ, năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt vào làm việc. Có cơ chế thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về công tác, đồng thời ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trong các cơ quan, đơn vị. Xây dựng, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực quản lý giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt. Từng bước thay thế cán bộ không đạt tiêu chuẩn theo vị trí phân công.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt, chú trọng phát triển đảng viên ở thôn, làng, tổ dân phố, trong đối tượng là cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị thôn, làng, tổ dân phố, nhất là ở những nơi có ít đảng viên. Số lượng đảng viên kết nạp hằng năm đều tăng, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số, giáo viên ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đảng viên theo hướng tích cực.

Các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và các mối quan hệ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Nhiều đảng bộ xã, phường, thị trấn đã quán triệt và thực hiện tốt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở.

Từ khi thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”  đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, đảm bảo kịp thời quyền lợi về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, làng, tổ dân phố, làm cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và thôn, làng, tổ dân phố của tỉnh phấn khởi, yên tâm công tác, phấn đấu nâng cao chất l­ượng và hiệu quả công việc.

Tỉnh cũng đã có một số chính sách hỗ trợ, thu hút đội ngũ cán bộ về cấp xã công tác như: Chính sách hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán bộ được tăng cường, luân chuyển cho cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện tăng cường xuống xã giữ các chức vụ chủ chốt. Giai đoạn từ tháng 9 năm 2009 đến nay, tỉnh đã bố trí 141 sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về các xã vùng II, vùng III công tác (theo Đề án 03 của Tỉnh ủy về tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học bố trí về cơ sở công tác), đảm nhận các chức danh chuyên môn, trong đó có 5 sinh viên được bầu giữ chức phó chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016, nhiều sinh viên đã được xét tuyển vào biên chế công chức cấp xã.

Nhìn chung, việc bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ ở cấp xã trong những năm qua được thực hiện theo nguyên tắc đúng chuyên môn, hợp lý. Hạn chế và khắc phục đáng kể tình trạng bố trí, sử dụng cán bộ chưa qua đào tạo. Cấp ủy và chính quyền cấp xã đã quan tâm hơn trong việc quản lý, phân công theo dõi kiểm tra, giám sát cán bộ trên tất cả các khâu, các hoạt động của cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ; giúp đỡ cán bộ khắc phục những mặt còn hạn chế để phấn đấu vươn lên. Đã chú trọng sử dụng cán bộ trẻ, có trình độ năng lực, đồng thời coi trọng tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và năng lực tổ chức thực tiễn.

Nguyễn Ưu Ái

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG