The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Một số kinh nghiệm trong công tác dân vận trên địa bàn huyện Kbang
29/09/2018 - Lượt xem: 3449
Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, nhận thức về các quan điểm đổi mới công tác dân vận của Đảng trong hệ thống chính trị ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân, tạo nên những thành tựu quan trọng trên địa bàn huyện trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội; xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện được tăng cường, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân được củng cố. Hoạt động mặt trận và các đoàn thể từng bước được đổi mới cả về nội dung và phương pháp hoạt động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân vào tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức và bộ máy Khối Dân vận ở các xã, thị trấn được thường xuyên được củng cố và từng bước phát huy vai trò cơ quan tham mưu cho cấp ủy trong công tác dân vận. 

Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở đảng chưa chủ động nghiên cứu Nghị quyết 25-NQ/TW nên công tác triển khai chưa toàn diện, hiệu quả, nhất là việc phối hợp giải quyết những tình huống phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức; các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họa

Trên cơ sở những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, công tác dân vận trên địa bàn huyện Kbang đã mang lại một số kinh nghiệm quan trọng, đó là:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của  Nhà nước, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện đúng nhiệm vụ, chức năng của mình, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân. Phát huy tốt vai trò trách nhiệm lực lượng cốt cán, uy tín của già làng, trưởng thôn, làng để làm tốt công tác dân vận, đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở.     

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội với củng cố và bảo đảm quốc phòng, an ninh; ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc, làm mất ổn định xã hội.

Bốn là, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thường xuyên quan tâm củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện.

Nguyễn Hoàng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG