The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Một số giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
23/08/2019 - Lượt xem: 19605
Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Việc học tập, quán triệt và tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đã có chuyển biến, từng bước đổi mới nội dung, phương thức, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Công tác sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện có hiệu quả.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng; tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; có lúc, có nơi trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy. Việc vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh của một số ít cấp ủy, tổ chức đảng có hạn chế, có lúc còn bị động, lúng túng, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, đảng viên chưa theo kịp với tình hình, nhất là ở thôn, làng, tổ dân phố. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, cũng như còn chậm trong xây dựng, thực hiện kế hoạch sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm hoặc xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp còn chung chung, thiếu cụ thể; chưa thể hiện quyết tâm đối với thực hiện những việc cần làm ngay và thường xuyên...

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Xuất phát từ thực trạng, nguyên nhân của công tác xây dựng Đảng, tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy đã thảo luận, đề ra một số giải pháp trong thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ nhất là đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng theo hướng cụ thể, thiết thực hiệu quả. Đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những` biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; có giải pháp định hướng tuyên truyền, thông tin nhanh chóng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác tư tưởng chính trị, cấp ủy các cấp đã đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm chỉ rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị với cấp của cấp trên nghiên cứu, bổ sung và phát triển lý luận của Đảng; qua sơ kết, tổng kết thực tiễn, đồng thời cũng đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện và có kiến nghị, đề xuất phù hợp từ thực tiễn khách quan nhằm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện từ cơ sở.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng. Phát huy, duy trì công tác phát hiện, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, thường xuyên tổ chức việc “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm túc Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với tình hình đặc điểm, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên, gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên, đề cao việc giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm để cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng cho nhân dân noi theo. Tích cực thực hiện công tác phát triển đảng viên, chú trọng kết nạp người tại chỗ ở các thôn, làng, tổ dân phố, phấn đấu tiến đến các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố đều có chi ủy; trưởng thôn, làng, tổ dân phố đều là đảng viên.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân: Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở, coi trọng việc phát huy dân chủ trong Đảng làm nòng cốt hạt nhân để phát huy dân chủ đầy đủ trong xã hội. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động, nghiên cứu, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm hay, điển hình, nhất là trong xây dựng đô thị văn minh, phong trào thi đua lao động - sản xuất giỏi... để nhân ra diện rộng. Chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng chi đoàn, chi hội vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với đoàn viên, hội viên, người lao động.

Thứ bảy, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đối với đơn thư tố cáo phát sinh, nhất là các trường hợp liên quan đến nhân sự quy hoạch các cấp, ngành nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Chú trọng đổi mới việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chăm lo xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng quan liêu, lãng phí, tham nhũng, thiếu trách nhiệm trong bộ máy chính quyền.

Bảo Hân

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG