The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
23/06/2018 - Lượt xem: 4410
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tỉnh Gia Lai đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đề cao trách nhiệm chính trị, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có mặt còn hạn chế; đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn nhìn chung còn yếu và bất cập giữa cán bộ không chuyên trách và công chức; trình độ kiến thức các mặt mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng năng lực thực tiễn vẫn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, thời gian đến, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Nâng cao ý thức trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy cấp trên phải nêu gương và thường xuyên đi cơ sở, có kế hoạch tiếp xúc với đảng viên và nhân dân để nắm bắt, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm phát sinh tại cơ sở.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện đúng các quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, làm tốt công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quan tâm cả số lượng và chất lượng, cơ cấu, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, tạo ra sự thống nhất để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp phát huy trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chủ động tích cực tạo nguồn cán bộ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành, khả năng tác nghiệp và kinh nghiệm xử lý công việc cho cán bộ, công chức trong thực tiễn theo từng chức danh. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với tổ chức đảng ở cơ sở

Thực hiện tuyển dụng cán bộ, công chức công khai, minh bạch, đúng quy định; đảm bảo tuyển dụng được những người có trình độ, năng lực, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt vào làm việc trong hệ thống chính trị. Có cơ chế thu hút nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng về công tác, ưu tiên tuyển dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số tại chỗ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, nữ trong các cơ quan, đơn vị. Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; thay thế cán bộ không đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

Đẩy mạnh công tác luân chuyển để đào tạo cán bộ. Thực hiện tốt các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, đối tượng luân chuyển; lựa chọn cán bộ trong quy hoạch để luân chuyển nhằm đào tạo, thử thách, tạo điều kiện cho cán bộ nắm bắt thực tiễn, từng bước trưởng thành, tạo nguồn để bố trí cán bộ sau này theo chức danh đã được quy hoạch. Nghiêm túc xử lý những cán bộ, đảng viên không chấp hành chủ trương điều động, luân chuyển của cấp có thẩm quyền. Thực hiện tốt và đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ được luân chuyển theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên giảm suất uy tín, ý chí phấn đấu, phai nhạt lý tưởng cách mạng, 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ có phiếu tín nhiệm thấp theo đúng các quy định; kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Huy Bảo

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG