The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
10/01/2020 - Lượt xem: 8222
Thời gian qua, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã cùng với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó, chú trọng tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; triển khai các hoạt động hướng mạnh về địa bàn dân cư, khắc phục tình trạng hành chính hóa, xa dân, hình thức...

Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh liên quan đến Quy chế dân chủ ở cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã quan tâm đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, như: Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 29 tháng 3 năm 2018 về thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ban Bí thư về hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 05 tháng 7 năm 2018 thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.... Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng hoạt động về cơ sở, đa dạng các hình thức tập hợp, vận động quần chúng vào tổ chức, toàn tỉnh hiện có 567.423 đoàn viên, hội viên, trong đó: Hội Liên hiệp Phụ nữ 222.247 hội viên, Hội Nông dân 178.048 hội viên, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 77.455 đoàn viên, Hội Cựu chiến binh 33.710 hội viên, Liên đoàn Lao động tỉnh 55.963 đoàn viên.

 Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện có hiệu quả chủ trương “Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở”, phân công cán bộ dự sinh hoạt ở các chi hội cơ sở. Tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành đi cơ sở với 581 lượt (Liên đoàn Lao động tỉnh 230 lượt, Tỉnh đoàn 144 lượt, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 97 lượt, Mặt trận Tổ quốc tỉnh 44 lượt, Hội Nông dân tỉnh 33 lượt, Hội Cựu chiến binh tỉnh 33 lượt).  Chú trọng công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ có 22.841 hội viên nòng cốt, Hội Nông dân có 11.871 hội viên nòng cốt, Đoàn Thanh niên có 683 đoàn viên nòng cốt, Hội Cựu chiến binh có 7.800 hội viên nòng cốt, Liên đoàn Lao động có 880 đoàn viên nòng cốt.

Xác định lực lượng nòng cốt trong khu dân cư đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã hết sức quan tâm đến nội dung này. Đến nay, đã xây dựng được 2.064 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều cá nhân cốt cán trong tôn giáo tham gia công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở đó là triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đề xuất nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện báo cáo thường trực cấp ủy phê duyệt trước khi thực hiện. Đến nay, đã tổ chức được 1.166 lượt đoàn giám sát tại các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn (cấp tỉnh 106 đoàn; cấp huyện 151 đoàn; cấp xã 909 đoàn với 2.346 lượt nội dung); 301 cuộc phản biện với 482 lượt văn bản dự thảo (cấp tỉnh tổ chức 108 cuộc phản biện với 142 lượt văn bản dự thảo; cấp huyện tổ chức 61 cuộc phản biện với 107 lượt văn bản dự thảo; cấp xã tổ chức được 132 cuộc phản biện với 233 lượt văn bản dự thảo).

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng mô hình “Nông hội” và xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với các cấp, các ngành, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lam Giang

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG