The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp
02/05/2020 - Lượt xem: 2302
Từ đầu năm đến nay, cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Theo đó, đã tập trung chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh và các sự kiện quốc tế, trong nước nổi bật trong quý I năm 2020, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, nhất là tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trước những ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19. Các cơ quan thông tin đại chúng đã có nhiều tin, bài tuyên truyền, phản ánh - tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và những nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020. Trong quý, Báo Gia Lai phát hành 45 kỳ báo hằng ngày, 01 kỳ Báo Xuân, 01 kỳ báo Tân Niên, 01 kỳ báo gộp (số 03/02), số lượng phát hành bình quân gần 11.000 bản/kỳ/ấn phẩm; 11 kỳ báo Cuối tuần, số lượng phát hành bình quân 9.000 bản/kỳ; 11 kỳ Báo ảnh, số lượng bình quân 3.000 tờ/kỳ.

Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại các huyện: Chư Sê, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang và thị xã Ayun Pa. Đôn đốc các huyện báo cáo tiến độ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2020, đã có 3.307/3.319 chi bộ trực thuộc tiến hành đại hội, đạt 99,63% (2.551 chi bộ trực thuộc xã, phường, thị trấn; 310 chi bộ lực lượng vũ trang; 137 chi bộ cơ quan; 47 chi bộ đơn vị sự nghiệp; 262 chi bộ doanh nghiệp). Tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; đôn đốc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Tính đến ngày 13 ngày 3 năm 2020, toàn tỉnh kết nạp được 208 đảng viên; trong đó có 91 đảng viên nữ (chiếm 43,75%), 70 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 33,98%), 149 đảng viên trong tuổi đoàn (chiếm 67,3%), 07 đảng viên là người có đạo (chiếm 3,36%). Tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng đảng.

Ảnh: H.B

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, trọng tâm là giám sát việc tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở một số đảng bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đảng viên bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định. Đã triển khai quyết định giám sát đối với 02 tổ chức đảng, 06 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 đảng viên; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Ủy ban kiểm tra các địa phương, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đạt được một số kết quả.

Thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Kịp thời thông tin các vấn đề thời sự chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế, nhất là phản ánh tích cực, kịp thời diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, trong nước và công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là những kết quả đạt được trên tất cả các mặt công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra cấp ủy các cấp chuẩn bị nội dung, điều kiện tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đúng quy trình, quy định; thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Đôn đốc một số đảng bộ triển khai kế hoạch công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với xây dựng chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy, trưởng thôn là đảng viên, bí thư chi bộ là trưởng thôn. Đôn đốc việc phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, công tác kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo. Rà soát, xác minh, thẩm định về chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định; trọng tâm là giám sát việc tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huy Bảo

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG