The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: Thực hiện có hiệu quả 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
15/03/2020 - Lượt xem: 1609
03 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhất là 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Đối với công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; từng bước đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Kịp thời thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt và chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề về tư tưởng, tâm trạng xã hội. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đội ngũ giảng viên kiêm chức của huyện được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng; góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch toàn khóa và hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định những nội dung trọng tâm, đột phá cho cả giai đoạn và từng năm để tập trung thực hiện nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong học tập và làm theo gương Bác. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng hoặc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ phù hợp với các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Trong 03 năm qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 77 lượt tập thể và 77 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, góp phần quan trọng bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Ban Thường vụ Huyện ủy đã giải thể Ban Chỉ đạo 94, thành lập Ban Chỉ đạo của Huyện ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực trong phạm vi địa bàn huyện.

Ảnh: N.Đ

Về cơ chế, chính sách, đã tập trung đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Chỉ đạo sắp xếp kiện toàn lại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện từ 13 phòng còn lại 11 phòng; thực hiện hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế, kết quả giảm từ 58 xuống còn 54 đơn vị; giải thể 02 ban quản lý dự án. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên rà soát, thực hiện đề án tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở hai cấp huyện, xã và các quy trình, thủ tục giải quyết công việc nhất là ở các lĩnh vực bức xúc như đất đai, cấp giấy phép xây dựng, đăng ký kinh doanh… Hiện nay, huyện đã triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và mức độ 2 đối với 297 thủ tục hành chính, mức độ 3 đối với 31 thủ tục hành chính.

Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, chú trọng tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Kịp thời bổ sung vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp bổ sung vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm các nội dung liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua công tác kiểm điểm, tự phê bình hàng năm và kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra 161 tổ chức đảng và 570 đảng viên, giám sát 68 tổ chức đảng và 369 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra huyện và cơ sở kiểm tra 114 tổ chức đảng và 16 đảng viên, giám sát 59 tổ chức đảng và 103 đảng viên.

Cùng với đó là phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên củng cố, mở rộng tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phong phú, đa dạng, thiết thực; chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, phát triển nhiều hình thức tập hợp quần chúng, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Hội đồng nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát các hoạt động theo quy định; triển khai thực hiện tốt các cuộc giám sát theo kế hoạch. Chất lượng các kỳ họp hội đồng nhân dân hai cấp huyện, xã từng bước được đổi mới, dành nhiều thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề được cử tri quan tâm. Các cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn huyện theo quy định. Thường trực Huyện ủy tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với đảng viên của các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, đối thoại với đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị- xã hội để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên.

Phạm Công Hùng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG