The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Krông Pa: Tạo đột phá trên tất cả các lĩnh vực
23/04/2019 - Lượt xem: 1836
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Pa (Gia Lai) đã phát huy truyền thống đoàn kết, sức mạnh của hệ thống chính trị cùng nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
Những thành tựu đáng tự hào
 
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Pa đã chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn, thách thức; năng động, sáng tạo khơi dậy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Một trong những thành tựu nổi bật là nền kinh tế của huyện đã có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2014-2018 đạt 13,74%. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tích cực, nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và dịch vụ để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Ngành thương mại, dịch vụ cũng có bước phát triển, mạng lưới thương mại được mở rộng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ.
 
Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Sự nghiệp giáo dục-đào tạo có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng dạy và học được nâng lên, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thanh-truyền hình phát triển sâu rộng, đa dạng và phong phú, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao. Công tác quốc phòng-an ninh được tăng cường, quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân vững chắc”.
 
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lãnh đạo huyện hội ý công việc. Ảnh: Đ.T
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lãnh đạo huyện hội ý công việc. Ảnh: Đ.T
 
Trong 40 năm qua, Đảng bộ huyện thường xuyên chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt. Năm 1979, khi mới chia tách, toàn huyện chỉ có 15 tổ chức cơ sở Đảng với 204 đảng viên, chất lượng đảng viên còn nhiều hạn chế. Đến nay, Đảng bộ huyện đã có 44 tổ chức cơ sở Đảng với 2.521 đảng viên, bình quân hàng năm phát triển đảng viên mới đạt trên 6% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện. Các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ ở địa phương. Số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tăng đều qua từng năm, đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Riêng năm 2018 có 11,4% tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 72,7% hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện với quyết tâm chính trị cao, bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy và điều kiện thực tế của địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, Đảng bộ huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 13 xã đã đạt 151/247 tiêu chí, tăng 14 tiêu chí so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra. Hiện xã Phú Cần đã đạt chuẩn nông thôn mới và buôn Mlah của xã này đạt chuẩn làng nông thôn mới kiểu mẫu trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Các chương trình an sinh xã hội, giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Huyện đã kết hợp nhiều nguồn lực và chính sách đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất và an sinh xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều chính sách dân tộc được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, giảm nghèo nhanh và bền vững, tỷ lệ giảm nghèo bình quân là 6,7%/năm. Nhờ thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2018, toàn huyện còn 3.847 hộ nghèo, chiếm 20,14% (giảm 6,26% so với năm 2017, vượt 0,11% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra); tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 28,77% (giảm 8,53% so với năm 2017).
 
Công tác định canh định cư, bố trí sắp xếp dân cư luôn được huyện đặc biệt quan tâm và coi đây là điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Việc bố trí ổn định dân cư đảm bảo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, an ninh nông thôn tiếp tục được giữ vững. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, dân chủ cơ sở ngày càng được phát huy. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cấp thẻ bảo hiểm cho các đối tượng được quan tâm thực hiện. Các chính sách dân tộc, Chương trình 135 của Chính phủ hỗ trợ giống, phân bón, vật nuôi cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng được tổ chức triển khai kịp thời. Chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở rà soát, nắm chắc tình hình và có biện pháp ngăn chặn tình trạng vay vốn với lãi suất cao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu
 
Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được trong 40 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Krông Pa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng thời triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Đó là, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi một số mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XVI và nghị quyết đại hội các tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành một số mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2019. Tổ chức sắp xếp, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; giải thể, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,78% trong năm 2019. Để hoàn thành mục tiêu này, chính quyền và các ban, ngành của huyện sẽ tăng cường kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư tại huyện. Tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là chú trọng phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các công trình, dự án triển khai đúng tiến độ.
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển hợp lý, bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các mô hình khuyến nông, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế; mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác, gắn với xây dựng cánh đồng lớn, các dự án nông nghiệp công nghệ cao.
 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 4,5% trở lên. Tập trung xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
 
Các cấp ủy Đảng, chính quyền chủ động nắm chắc tình hình và triển khai các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc đối thoại, tiếp xúc với nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác đấu tranh, phòng-chống tham nhũng, lãng phí...
 
Với quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Pa sẽ tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG