The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kông Chro: Tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng
07/07/2018 - Lượt xem: 1615
Theo đánh giá của Huyện ủy Kông Chro, 6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ huyện tiếp tục được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt một số kết quả tích cực.

Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc học tập, quán triệt và tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết đã có chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới nội dung, phương thức, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với viên chức ngành giáo dục và y tế của huyện; Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Bí thư các Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố; Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi lần thứ I, năm 2018. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện và cấp ủy, chính quyền xã Yang Trung triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng làng nông thôn mới Hle Hlang. Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (30/5/1988 - 30/5/2018).

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện theo đúng lộ trình, thời gian quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 69-KL/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy và Thông báo kết luận số 757-TB/TU ngày 19/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Huyện ủy, gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2018 và thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2018 của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được đổi mới theo hướng phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương và gắn với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đặc biệt là Chương trình thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Công tác sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện có hiệu quả. Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận, thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị.

Kịp thời triển khai thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU ngày 10/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc triển khai xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao liên quan đến người dân tộc thiểu số trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường quản lý, ngăn chặn hoạt động "Hội Thánh Đức Chúa trời" xâm nhập địa bàn; chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trên địa bàn huyện.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng gắn với củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được tăng cường. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 đảm bảo chất lượng, khách quan, dân chủ; số lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng so với năm 2016. Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kịp thời kiện toàn, bổ sung một số chức danh thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 70 đảng viên, đạt 55,55% Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện lên 2.132 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho  68 trường hợp; đến nay có 41/114 bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, chiếm 35,96% (tăng 28,95% so với đầu nhiệm kỳ); 67/114 thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm 58,77% (tăng 12,28% so với đầu nhiệm kỳ); 73/167 chi bộ thuộc đảng bộ các xã, thị trấn có chi ủy, đạt 43,71% (tăng 17,37% so với đầu nhiệm kỳ); 12/14 chi bộ quân sự có chi ủy, đạt 85,71% (tăng 21,43% so với đầu nhiệm kỳ).

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, trong đó kiểm tra, giám sát đối với 11 tổ chức cơ sở Đảng và 30 đảng viên. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát đối với 10 tổ chức cơ sở Đảng và 29 đảng viên, đạt 90,91% kế hoạch đề ra. Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng được chú trọng, chất lượng các cuộc kiểm tra từng bước được nâng lên.

Công tác dân vận được triển khai thực hiện tốt, với phương châm hướng về cơ sở, bám dân, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Quy chế tuyển chọn, xây dựng, quản lý và phát huy vai trò của cốt cán phong trào trong tôn giáo trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, gắn với nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2018, công tác xây dựng Đảng đã được tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt một số kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Hoàng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG