Toàn cảnh hội nghị. (ảnh: HH)

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, 9 tháng qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, bài bản, khoa học, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng qua còn những hạn chế, khuyết điểm, đòi hỏi Ngành Tổ chức thật sự cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận để khắc phục kịp thời.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng là hết sức nặng nề, theo đó, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phấn đấu tối đa với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Tiếp tục cụ thể hóa 10 nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhất là 2 nhiệm vụ mới được Đại hội XII chỉ ra, trong đó tập trung xây dựng Đảng về đạo đức và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Xây dựng cơ chế vận hành của hệ thống chính trị một cách tổng thể, liên thông, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Hoàn thiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu cần rà soát quy trình đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ; xây dựng, hoàn thiện cơ chế thi tuyển cán bộ để triển khai trong thời gian tới; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính trong Đảng.

Cùng với đó, theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực theo hướng quyền lực đến đâu, kiểm soát đến đó, gắn quyền lực với trách nhiệm. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần siết chặc công tác quản lý cán bộ, đảng viên, tiến hành sàng lọc, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ, đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (ảnh: HH)

 

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu cần thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chính sách cán bộ, quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, có năng lực, tinh thông nghiệp vụ, đủ phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tích cực, chủ động đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, tham mưu, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng.

Tham mưu tổ chức, phục vụ kịp thời, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công việc được phân công thực hiện trước, trong và sau Đại hội XII và Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội. Ngay sau Đại hội XII, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016; Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2016 gồm 24 đề án, trong đó có 6 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, 12 đề án trình Bộ Chính trị, 6 đề án trình Ban Bí thư. Đến tháng 9-2016, có 11 đề án hoàn thành. Chủ động phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Tạp chí Cộng sản triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”.

Ban Tổ chức Trung ương đã chủ động tham mưu ban hành hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; định hướng về cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; tham mưu giới thiệu cán bộ tham gia ửng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công công tác đối với 67 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chuẩn bị phương án nhân sự kiện toàn 37 chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII; chuẩn bị phương án giới thiệu nhân sự đối với 50 chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 trình Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; tham mưu việc giới thiệu bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với 126 đồng chí; điều chỉnh, bổ sung nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 ở 17 tỉnh.

Tham mưu rà soát, điều chỉnh, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở các cấp, của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Triển khai đồng bộ công tác cán bộ, trong đó đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan thực hiện việc chỉ định, giới thiệu bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ diện cấp ủy quản lý, bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ. Tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 theo hướng dẫn của Trung ương. Tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016 gắn với quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt. Trong đó, tham mưu mở 4 lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện, 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016, mở 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khối đảng, đoàn thể cơ quan Trung ương, mở 4 lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện Đảng NDCM Lào…

* Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt và giới thiệu những điểm mới trong Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII)./.

(Theo ĐCSVN)