Đồng chí Ngô Văn Dụ phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: HH

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ cho biết, Hội nghị có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện các kết quả, ưu điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng và ủy ban kiểm tra các cấp về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những học kinh nghiệm, đề ra các biện pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đã phân tích bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động, ảnh hưởng tới công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị và phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn nghiêm trọng; tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, tự phê bình và phê bình, tính chiến đấu giảm sút còn diễn ra ở các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị; kỷ cương phép nước trong nhiều việc, nhiều lúc chưa nghiêm. Thất thoát, lãng phí các nguồn lực trong quản lý kinh tế, đặc biệt là quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý doanh nghiệp nhà nước và chi tiêu ngân sách nhà nước... Nhiều vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết. Những mặt trái này đã tác động trực tiếp đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và phức tạp hơn.

Trong bối cảnh chung đó, đồng chí Ngô Văn Dụ nhấn mạnh, hội nghị của chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những mặt thuận lợi và những khó khăn đã tác động tới nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, phân tích làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, nhất là những điểm mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và Điều lệ Đảng khóa XI, việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, dự báo chính xác tình hình sắp tới và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, sát hợp cần tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ tới. 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HH

 

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao ý thức trách nhiệm, từ nhận thức và kết quả hoạt động, kinh nghiệm thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là việc xử lý những vấn đề mới phát sinh trong nhiệm kỳ, tập trung thảo luận, kiểm điểm, đánh giá đầy đủ, chính xác, khẳng định những kết quả, ưu điểm đã đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra các cấp phục vụ nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011- 2016, nhân sự đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; việc kiểm điểm và khắc phục sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Mặt khác, cần kiểm điểm việc phát huy vai trò, chức năng tham mưu của ủy ban kiểm tra, các ban của cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ do cấp uỷ giao, chỉ đạo công tác xây dựng Ngành Kiểm tra. Đánh giá sự chỉ đạo, hướng dẫn của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra cấp dưới.

Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những nhân tố, vấn đề mới có ảnh hưởng, tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng để có căn cứ, cơ sở, điều kiện xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, có tính khả thi, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng cũng như tình hình, điều kiện thực tế của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung những quy định của Đảng trong công tác xây dựng Đảng nói chung, về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nói riêng.

Theo chương trình, Hội nghị làm việc trong 1 ngày, sau báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, các đại biểu sẽ thảo luận và đồng chí Thường trực Ban Bí thư sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng ngày, Hội nghị cũng sẽ tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, trao cờ thi đua, tặng Bằng khen cho những đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua; phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành, tạo động lực chuẩn bị phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra trong nhiệm kỳ Đại hội XII sắp tới./.

(Theo ĐCSVN)