The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai
04/06/2018 - Lượt xem: 1636
Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XI), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình 47-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp, ngành, địa phương. Qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Chương trình 47-CTr/TU, nhận thức của các ngành, các cấp, nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đồng tình ủng hộ về chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Ảnh minh họa (nguồn THGL)

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai thực hiện thường xuyên, nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người sử dụng đất bước đầu chuyển biến tốt trong việc quản lý, sử dụng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đảm bảo môi trường sinh thái; việc giao đất, cho thuê đất thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003, 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất từng bước quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả; quản lý tài chính về đất đai được tăng cường, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã đạt được những kết quả đáng kể, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng theo từng năm; tạo điều kiện cho người sử dụng đất thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Thực hiện Chương trình 47-CTr/TU, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (áp dụng trong giai đoạn 2015 - 2019).

Tỉnh đã tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai, tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người sử dụng đất nhận thức rõ về quyền sở hữu đất đai của Nhà nước và quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... nên công tác quản lý đất đai ở tỉnh đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Công tác phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai được tiến hành thường xuyên đến các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời hướng dẫn và giải quyết các vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản liên quan. Từ năm 2013 đến 2017, tỉnh đã tiến hành tổ chức 41 buổi phổ biến pháp luật về đất đai cho 55.357 lượt người là cán bộ pháp chế của các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở và người dân. Định kỳ hằng quý biên soạn và phát hành 3.873 cuốn Sổ tay pháp luật ở thôn, làng, khu dân cư, trong đó mở chuyên mục “ Chính sách pháp luật về đất đai, nhà ở”. Biên soạn và phát hành 328.197 tài liệu tuyên truyền các loại, như: Tờ gấp pháp luật, Sổ tay hỏi đáp pháp luật, Đề cương, Tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trong đó lồng ghép tuyên truyền các nội dung pháp luật về đất đai.

Công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai được thực hiện theo quy định, đã giải quyết cơ bản việc tranh chấp, lấn chiếm, khiếu nại tố cáo về đất đai; hạn chế dần tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được chấn chỉnh; kiên quyết thu hồi các diện tích đất không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích, chậm so với tiến độ.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai ở một số địa phương thực hiện chưa thường xuyên; sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có lúc, có nơi thiếu sâu sát, đồng bộ; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa được cấp huyện, xã quan tâm đúng mức dẫn đến công tác quy hoạch tổng thể chưa đầy đủ, quy hoạch chi tiết còn điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong vùng; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa cao; việc xác định nguồn gốc và thời điểm bắt đầu sử dụng đất phức tạp, gây khó khăn cho công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng xây dựng công trình, nhà ở trên đất nông nghiệp còn diễn ra và thiếu kiểm soát; tình trạng di dân tự do, lấn chiếm đất, chặt phá rừng làm nương rẫy, sang nhượng đất trái phép, tình trạng khiếu nại, tranh chấp, lấn chiếm đất đai vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý đất đai các cấp chuyên môn yếu, gây cản trở, ảnh hưởng đến tổ chức, người dân. Công tác quản lý đất đai một số nông, lâm trường, doanh nghiệp còn lỏng lẻo, còn để dân lấn chiếm, tranh chấp. Việc phân cấp, phối hợp trong quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, công tác kiểm tra, hậu kiểm một số nơi còn yếu.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG