The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả thực hiện của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
17/04/2018 - Lượt xem: 2086
Trong những năm qua, thực hiện Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 58-QĐ/TW, ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, qua đó đánh giá đúng công tác cán bộ và đạt được những kết quả nhất định.

Kết quả hình ảnh cho công tác kiểm tra, giám sát tại gia lai

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Đối với thực hiện của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, về chế độ tự kiểm tra, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ tỉnh theo đúng Quy chế; chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương có vấn đề nổi cộm gắn với trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện chế độ tự kiểm tra theo từng bước tương tự như cấp tỉnh.

Hầu hết các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc việc chuẩn bị báo cáo tự phê bình; lấy ý kiến đóng góp theo quy định; tổ chức hội nghị để thảo luận, tự phê bình, phê bình; kết luận ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm và báo cáo kết quả lên cấp ủy cấp trên và ban tổ chức, ủy ban kiểm tra của cấp ủy cấp trên đúng quy định.

Về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có nội dung về kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Tập trung kiểm tra, giám sát đối tượng cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp; cấp ủy viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch, người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; cán bộ tham mưu về công tác cán bộ.

Khi kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng theo Điều 30, Điều lệ Đảng, một yêu cầu mang tính nguyên tắc đó là cấp ủy cấp trên phải kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới để qua đó kiểm tra, giám sát nhiệm vụ, quyền hạn của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác cán bộ. Trên cơ sở chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, từ năm 2008 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương, cấp ủy cơ sở đã kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 3.096 tổ chức đảng, 10.925 đảng viên; giám sát 3.406 tổ chức đảng và 11.683 đảng viên, cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 50 tổ chức đảng, 87 đảng viên; giám sát 25 tổ chức đảng, 50 đảng viên; các ban đảng của Tỉnh ủy kiểm tra 31 tổ chức đảng, 04 đảng viên; cấp huyện và tương đương kiểm tra 746 tổ chức đảng, 1.453 đảng viên; giám sát 874 tổ chức đảng, 1.761 đảng viên; các ban đảng của huyện ủy và tương đương kiểm tra 153 tổ chức đảng, 06 đảng viên; giám sát 32 tổ chức đảng, 01 đảng viên; cấp cơ sở và chi bộ kiểm tra 2.109 tổ chức đảng, 9.375 đảng viên; giám sát 2.475 tổ chức đảng, 9.871 đảng viên, trong đó: Qua kiểm tra của ban thường vụ cấp ủy các cấp về việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ đã phát hiện 08 tổ chức đảng có vi phạm, trong đó có 04 tổ chức đảng có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã xử lý kỷ luật; về đảng viên, qua kiểm tra về tiêu chuẩn cán bộ đã phát hiện 241 đảng viên có vi phạm, trong đó có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật và đã xử lý kỷ luật 32 đảng viên. Qua giám sát việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng về công tác cán bộ đối với 247 tổ chức đảng, giám sát về tiêu chuẩn đảng viên đối với 5.815 đồng chí, đã chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 18 đảng viên.

Đặc biệt, ban thường vụ cấp ủy các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hằng năm, trong đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, tổ chức cán bộ và tiến hành kiểm tra 06 tổ chức đảng, 13 đảng viên, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương có liên quan đến công tác cán bộ đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Nội vụ gắn trách nhiệm các đồng chí lãnh đạo cơ quan; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị khóa X) đối với ban thường vụ huyện ủy: Chư Păh, Mang Yang, Ia Pa, Chư Prông và các đồng chí trong thường trực huyện ủy. Qua đó đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; trong việc ban hành các quy định về công tác cán bộ, trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức cán bộ… kịp thời báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề khó khăn, vướng mắc xuất phát từ thực tiễn công tác cán bộ, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực công tác cán bộ. 

Nguyễn Ưu Ái 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG