The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chương trình 19-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai
01/11/2021 - Lượt xem: 1173
Sau 5 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 03-KL/TW, ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhận thức của cả hệ thống chính trị về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới có sự chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nêu cao; vai trò nòng cốt của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong phối hợp thực hiện công tác dân vận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân từng bước được phát huy có hiệu quả.

Xác định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận; đồng thời, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thành lập mô hình “Nông hội”, với 86 mô hình và 2.491 hội viên, xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đến nay, toàn tỉnh có 97 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 84 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; đây là nét riêng và cũng là kết quả tích cực của tỉnh Gia Lai trong công tác dân vận. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đến nay, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 591 cuộc tiếp xúc, đối thoại; sau các cuộc tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo các ngành chức năng theo lĩnh vực được phân công giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế mà Nhân dân phản ánh, kiến nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình 19.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng văn bản pháp quy; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận bằng các quyết định, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện; tập trung triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu kép “vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch”, các chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nhờ đó, hoạt động trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp từng bước được đổi mới, hiệu quả ngày càng được nâng lên, tạo được niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác dân vận gắn với triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu đặt ra từ thực tiễn; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đến nay, toàn tỉnh có 588 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 333 mô hình tập thể, 225 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị.

Lực lượng vũ trang là một trong những lực lương tham gia tích cực nhất đối với công tác dân vận. Đến nay, 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận tại 74 xã, phường, thị trấn thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị công an, quân sự tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; tham gia hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự vào cuộc tích cực, nhận thức sâu sắc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được xây dựng vững chắc, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đức Thịnh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG