The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kết quả công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
21/06/2017 - Lượt xem: 4271
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 27 tháng 3 năm 2012 về tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ tỉnh và Chương trình số 33-CTr/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII tại đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nắm vững quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết để triển khai, thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Quy định trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, đối thoại với nhân dân, nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên để kịp thời xử lý và thông tin kết quả giải quyết cho nhân dân.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm xây dựng khối đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc rèn luyện lập trường, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, gắn với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm. Tập trung giải quyết những vụ việc bức xúc, nổi cộm; nói ít làm nhiều, làm đến đâu chắc đến đó. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò của báo chí, công luận trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, cán bộ, đảng viên.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, gắn với đẩy mạnh công tác vận động quần chúng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân, những hiện tượng xã hội mà dư luận, quần chúng nhân dân quan tâm. Tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, qua đó tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh và vị trí việc làm; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước; việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, đảng viên.

Chính quyền các cấp tăng cường tiếp xúc đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của nhân dân và doanh nghiệp phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; có hình thức xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý và giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi tham nhũng, lãng phí, thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ thờ ơ, vô cảm, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Đồng thời, quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ưu tiên tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; cơ chế, chính sách liên quan đến người dân và doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện theo hướng đồng bộ, cụ thể, công khai minh bạch để nhân dân biết, thực hiện. Việc kiểm soát thủ tục hành chính của các sở, ngành, địa phương được thực hiện nghiêm túc, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay, 19/20 sở, ban, ngành (riêng Sở Ngoại vụ mới thành lập từ tháng 6 năm 2016 nên chưa triển khai); 17/17 ủy ban nhân dân cấp huyện (chiếm 100%); 9/222 ủy ban nhân dân cấp xã (chiếm 4,05%) đã triển khai mô hình một cửa điện tử liên thông; hệ thống hoạt động hiệu quả, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với 42 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, tư pháp thuộc thẩm quyền của một số cơ quan hành chính nhà nước ở cấp tỉnh; tổ chức triển khai thí điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh. tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt hơn 90%. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính được triển khai đạt hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Một số cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, gắn với thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa và quy chế văn hóa công sở; tiến hành rà soát, đánh giá quá trình thực hiện bộ quy tắc ứng xử chung của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để người dân giám sát về tinh thần trách nhiệm, thái độ trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (thông qua việc niêm yết công khai bản quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại trụ sở cơ quan, đơn vị; lập hộp thư góp ý, đường dây nóng… để người dân giám sát, phản ánh việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức).

Công tác kê khai, minh bạch về tài sản và thu nhập được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Hằng năm, có trên 99% cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đồng thời xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Nhìn chung, công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG