Tỉnh ủy Trà Vinh họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - Ảnh: Cổng thông tin Trà Vinh


Theo Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng, hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cấp chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy Trà Vinh đã xây dựng kế hoạch và triển khai đẩy nhanh lộ trình sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong toàn tỉnh.

Thực hiện kết quả bước đầu, Tỉnh ủy Trà Vinh đã hợp nhất Văn phòng cấp ủy phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy. Kết quả, đã giảm 5 văn phòng cơ quan tham mưu, giúp việc trong các ban Đảng, 5 chức danh Chánh văn phòng, 9 Phó Chánh văn phòng và 12 biên chế.

Bên cạnh đó, tỉnh Trà Vinh đã sắp xếp, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Sở Y tế; việc quản lý hồ sơ sức khỏe, tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện. 

Kết quả của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị ở một số  ban, ngành, tỉnh Trà Vinh cũng đã tiến hành sắp xếp và, giảm 24 phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc cấp sở, ngành; giảm 1 khoa và 1 phòng chuyên môn thuộc Trường cao đẳng Y tế tỉnh; giảm 14 cấp trường và 2 tổ chức Hội đặc thù cấp huyện; giảm 10 chức danh cấp phó các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc sở ngành tỉnh.

Tính riêng trong tháng 8/2018, ở một số sở, ngành tỉnh sắp xếp giải thể, hợp nhất phòng, ban ở các sở, ngành như: Thanh tra Nhà nước giảm bớt 2 phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo giải thể và hợp nhất từ 10 phòng còn 6 phòng thuộc Sở; Sở Tài Nguyên và Môi trường giải thể và sáp nhập còn 5 phòng; Sở Công Thương hợp nhất Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp vào Trung tâm Xúc tiến thương mại…

Ở các huyện, thị xã, thành phố, có 6/9 đơn vị nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị; 4/9 đơn vị nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; 6/9 đơn vị thực hiện Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện…

Về thực hiện tinh giản biên chế, theo lộ trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy từ nay đến năm 2030. UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành lộ trình đến năm 2021, tỉnh sẽ giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp công lập, giảm tối thiểu 10% biên chế. Giai đoạn 2025 – 2030, tiếp tục giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2025.

Cụ thể, kết quả bước đầu của việc tinh giản biên chế, tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Trà Vinh đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách tinh giản 153 biên chế. Trong đó biên chế làm việc các cơ quan nhà nước 144 người; làm việc ở các cơ quan Đảng, tổ chức đoàn thể 9 người...

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Trà Vinh, các cấp ủy Đảng, các sở, ban, ngành, địa phương đang tập trung và tổ chức triển khai thực hiện công tác sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.