The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
24/05/2017 - Lượt xem: 6442
Thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW, ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, ngày 19 tháng 5 năm 2017,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân trong công tác thông tin cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; xác định công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; phải làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị 07-CT/TWngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, trong đó, tập trung làm rõ một số nội dung trọng tâm như: Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có và chương trình xây dựng nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, trái chiều, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận từ cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để làm tốt công tác thông tin cơ sở.  Rà soát, củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hóa - thông tin hiện có để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới..

Tải văn bản tại đây

Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG