The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Huyện Đak Đoa: Lãnh đạo hiệu quả công tác dân vận
27/10/2017 - Lượt xem: 2419
Những năm qua, huyện Đak Đoa đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương đường lối Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Đồng chí Y Đức Thành – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, kiêm Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: “Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, tạo sự nhận thức về công tác dân vận trong cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành. Đồng thời, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về công tác dân vận, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cho các cơ quan ban ngành của huyện, khối dân vận của Đảng ủy xã, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác dân vận tại các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân dân trong giai đoạn mới...”. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng nhấn mạnh để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trước hết là Đảng bộ huyện Đak Đoa luôn quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và tàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.  Qua đó, đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của các cấp ủy Đảng và đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt cơ chế một cửa, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân. Đồng thời quan tâm việc thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của công dân, giải quyết các vấn đề và vụ việc bức xúc phát sinh ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ảnh: Giao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Đak Đoa 

Thông qua công tác dân vận, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được nâng lên. Ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: “MTTQ và các đoàn thể đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phát động quần chúng tại những địa bàn trọng điểm, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở đã tích cực cùng Đảng bộ các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng chống vượt biên, quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở các thôn, làng, tổ dân phố tự quản về lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và bảo vệ tài sản của các hộ gia đình; bảo vệ nông sản cà phê khi tới mùa thu hoạch hàng năm, đảm bảo về an toàn giao thông; hòa giải những tranh chấp trong cụm dân cư..., qua đó tạo sự gắn bó và củng cố khối đại đoàn kết tại cộng đồng”.

Các xã, thị trấn trên địa bàn đã triển khai xây dựng được các mô hình dân vận khéo trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiêu biểu như ở xã Trang, đã vận động 15 hộ hiến 3.000m2 đất để làm đường nội thôn tại làng Wom,  vận động nhân dân tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công và hơn 700 triệu đồng để lắp đặt đường điện chiếu sáng liên xã, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, làm hàng rào tại trường tiểu học ở xã, nâng cấp, sửa chữa liên thôn… Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã Đak Krong xây dựng câu lạc bộ sản xuất và kinh doanh giỏi, giúp đỡ hội viên xóa nghèo, quản lý vốn vay hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Pết thực hiện tốt mô hình giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình. Tổ dân vận thôn Cầu Vàng xã KDang thực hiện tốt việc vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận vùng dân tộc thiểu số 

Tại xã Adơk, Hội Nông dân xã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp trên 300 triệu đồng và 15.000m2 đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới...  Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Trương Thanh Lương cho biết thêm: “Nhờ phát huy hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, toàn huyện đã vận động nhân dân ủng hộ các nguồn lực và công lao động góp phần xây dựng nông thôn mới, với tổng giá trị hơn  440 tỷ đồng, đến nay có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Nam Yang, Tân Bình, KDang, Glar. Đồng thời, huyện đang phấn đấu đến cuối năm 2017 huyện sẽ có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Mặt khác, huyện Đak Đoa còn tập trung chỉ đạo triển khai các đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các xã trong việc ngăn chặn chuyển nhượng và cho thuê đất trái pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời, triển khai nhiều mô hình khuyến nông, giúp người nông dân nắm bắt được kỹ thuật canh tác mới áp dụng vào sản xuất, dần xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp, phòng trừ dịch bệnh. Nhiều mô hình phát triển kinh tế  hiệu quả đã góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất chung của huyện luôn được duy trì ở mức trên 11%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với điều kiện của huyện, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Đến nay, toàn huyện còn 3.657 hộ nghèo - chiếm tỷ lệ 14,46% tổng số hộ dân. Trên địa bàn đã công nhận 115 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa và 18.179 gia đình văn hoá. Qua đó, đã góp phần xóa đói giảm nghèo, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương đường lối Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Đề cập về giải pháp lãnh đạo công tác dân vận thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành cho biết thêm: “Đảng bộ huyện tiếp tục chú trọng thực hiện tốt các nội dung và biện pháp theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2017-2020. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của các cấp ủy Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở trong công tác dân vận. Thường xuyên quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đối thoại giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc, vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực đời sống người dân. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở và thôn làng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng các mô hình và điển hình dân vận khéo, gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua tại cơ sở và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

Bài, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG